Råå naturreservat

På de kalkrika markerna i Råå naturreservat sipprar vatten fram i källor och bäckar bland brötar av fallna träd. Innan stormarna Gudrun och Per drog fram bestod området av något så ovanligt som gammal, grov, granskog på östgötaslätten. 

Efter att reservatet bildades fällde stormarna Gudrun och Per större delen av den gamla skogen. Det finns därmed gott om riktigt grova döda granar. Den döda veden är värdefull för många arter. Men området har på grund av detta tyvärr blivit svårframkomligt.

Där källvatten rinner fram finns inslag av al och i övrigt förekommer även asp. Marken är mossbeklädd och liggande döda träd förekommer i olika nedbrytningsstadier. Rådjur och ibland även älg söker skydd i skogen. De många döda träden är intressanta för insekter och fåglar, bland annat hackspettar.

Källor, bäckar och kalkhaltiga jordarter ger goda förutsättningar för en rik flora. Det växer trolldruva, blåsippa och ormbär i området. Nästrot, som trivs på kalkhaltiga marker förekommer tillsammans med kärrfibbla, bäckbräsma och gullpudra som är beroende av rörligt markvatten.

Det finns gott om sällsynta och känsliga mossor, lavar och svampar som växer på träd och på marken. Bland annat grön sköldmossa, stubbspretmossa och långfliksmossa samt kryddspindling, huvudlik svampklubba och skrovlig taggsvamp.

Skogen har tidigare varit betesmark för kreatur. Kor betade i skogen ända fram till mitten av 1970-talet.

För dig som besökare

Råå ligger mellan Fornåsa och Österstad. En enkel parkering finns för en till två bilar. Här finns också informationstavla om reservatet. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet. Området är ganska svårframkomligt på grund av alla fallna träd och hög vegetation. Bästa tiden för besök är tidig vår innan gräset har vuxit sig högt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 11,6 hektar
Skyddsår: 2004
Markägare: privat och Motala kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland