Råå naturreservat

På de kalkrika markerna i Råå naturreservat sipprar vatten fram i källor och bäckar bland brötar av fallna träd. Innan stormarna Gudrun och Per drog fram bestod området av något så ovanligt som gammal, grov, granskog på östgötaslätten. 

Efter att reservatet bildades fällde stormarna Gudrun och Per större delen av den gamla skogen. Det finns därmed gott om riktigt grova döda granar. Den döda veden är värdefull för många arter. Men området har på grund av detta tyvärr blivit svårframkomligt.

Där källvatten rinner fram finns inslag av al och i övrigt förekommer även asp. Marken är mossbeklädd och liggande döda träd förekommer i olika nedbrytningsstadier. Rådjur och ibland även älg söker skydd i skogen. De många döda träden är intressanta för insekter och fåglar, bland annat hackspettar.

Källor, bäckar och kalkhaltiga jordarter ger goda förutsättningar för en rik flora. Det växer trolldruva, blåsippa och ormbär i området. Nästrot, som trivs på kalkhaltiga marker förekommer tillsammans med kärrfibbla, bäckbräsma och gullpudra som är beroende av rörligt markvatten.

Det finns gott om sällsynta och känsliga mossor, lavar och svampar som växer på träd och på marken. Bland annat grön sköldmossa, stubbspretmossa och långfliksmossa samt kryddspindling, huvudlik svampklubba och skrovlig taggsvamp.

Skogen har tidigare varit betesmark för kreatur. Kor betade i skogen ända fram till mitten av 1970-talet.

För dig som besökare

Råå ligger mellan Fornåsa och Österstad. En enkel parkering finns för en till två bilar. Här finns också informationstavla om reservatet. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet. Området är ganska svårframkomligt på grund av alla fallna träd och hög vegetation. Bästa tiden för besök är tidig vår innan gräset har vuxit sig högt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Råå naturreservat ur beslutet från 2004. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 11,6 hektar

Skyddsår: 2004

Kommun: Motala

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss