Klinta hällar naturreservat

Klinta hällar är ett utbrett hällmarksområde med riktigt gamla tallar, surdråg, små rasbranter och klippskrevor. Hällmarksområdet är nästan 30 hektar stort och höjer sig över omgivande landskap.

På de vita ren- och fönsterlavsbeklädda hällarna reser sig gamla tallar. Här finns mycket död ved både som torrträd och lågor till nytta för många olika arter av växter och djur. Bland annat har man hittat den sällsynta långhorningen raggbock. Eftersom det finns gott om tallågor så är chanserna stora att den ska leva kvar.

I dalar och sänkor mellan hällmarkerna är marken bördigare och fuktigare. Här växer gamla granar och i de fuktigaste svackorna ligger sumpskogar med gran och björk mellan vitmossa och tuvull.

Den norra halvan av reservatet har en speciell, småbruten och varierad topografi med bergpartier, små klyftor och många lodytor. Variationen i topografin, de gamla träden och den döda veden skapar förutsättningar för en mängd olika arter att leva här. I den nordvända sluttningen i områdets norra del växer de krävande hänglavarna garnlav och talltagellav på några av de gamla tallarna. Andra intressanta kryptogamer som är funna i området är dvärgbägarlav och laxticka som båda hittats på tallågor och skuggblåslav som växer på lodytor.

Klinta hällar ligger längst upp i Norrköpings kommun, cirka 6 kilometer norr om Simonstorp, precis innan länsgränsen strax väster om väg 55 och järnvägen.

För dig som besökare

I Klinta hällar naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 27,7 hektar
Skyddsår: 2016
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland