Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klinta hällar naturreservat

Klinta hällar är ett utbrett hällmarksområde med riktigt gamla tallar, surdråg, små rasbranter och klippskrevor. Hällmarksområdet är nästan 30 hektar stort och höjer sig över omgivande landskap.

På de vita ren- och fönsterlavsbeklädda hällarna reser sig gamla tallar. Här finns mycket död ved både som torrträd och lågor till nytta för många olika arter av växter och djur. Bland annat har man hittat den sällsynta långhorningen raggbock. Eftersom det finns gott om tallågor så är chanserna stora att den ska leva kvar.

I dalar och sänkor mellan hällmarkerna är marken bördigare och fuktigare. Här växer gamla granar och i de fuktigaste svackorna ligger sumpskogar med gran och björk mellan vitmossa och tuvull.

Den norra halvan av reservatet har en speciell, småbruten och varierad topografi med bergpartier, små klyftor och många lodytor. Variationen i topografin, de gamla träden och den döda veden skapar förutsättningar för en mängd olika arter att leva här. I den nordvända sluttningen i områdets norra del växer de krävande hänglavarna garnlav och talltagellav på några av de gamla tallarna. Andra intressanta kryptogamer som är funna i området är dvärgbägarlav och laxticka som båda hittats på tallågor och skuggblåslav som växer på lodytor.

Klinta hällar ligger längst upp i Norrköpings kommun, cirka 6 kilometer norr om Simonstorp, precis innan länsgränsen strax väster om väg 55 och järnvägen.

För dig som besökare

I Klinta hällar naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Klinta hällar ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 27,7 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss