Ysundamarken naturreservat

Ysundamarken är ett av länets största områden med gammal barrskog.

Ysundamarken  ligger strax sydost om Finspångs tätort. Reservatet domineras av tall och i området finns gott om bergshällar och små myrmarker.

Större delen av reservatet har aldrig kalhuggits så träden är i många fall över 200 år gamla. Äldre stubbar visar att det har skett viss plockhuggning.

Här finns också gott om död ved. Flera av myrmarkerna har använts som slåtteräng. I reservatet trivs ett flertal arter som indikerar att skogen har fått stå orörd under en längre tid.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 77,6 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland