Ysundamarken naturreservat

Ysundamarken är ett av länets största områden med gammal barrskog.

Ysundamarken  ligger strax sydost om Finspångs tätort. Reservatet domineras av tall och i området finns gott om bergshällar och små myrmarker.

Större delen av reservatet har aldrig kalhuggits så träden är i många fall över 200 år gamla. Äldre stubbar visar att det har skett viss plockhuggning.

Här finns också gott om död ved. Flera av myrmarkerna har använts som slåtteräng. I reservatet trivs ett flertal arter som indikerar att skogen har fått stå orörd under en längre tid.

För dig som besökare

En parkering finns för dig som besökare. Från parkeringen får du gå cirka 100 meter fram till reservatet. Inga leder eller andra anordningar finns för dig som besökare men mellan parkeringen och huset Skogstorp kan man följa en gammal kyrkväg genom skogen.

Under 2020 har flera åtgärder gjorts för att försöka bekämpa granbarkborren. Åtgärderna syns som avbarkade stammar och högstubbar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland