Törnevik naturreservat

Finnögontröst. Foto: Tommy Karlsson

Finnögontröst. Foto: Tommy Karlsson

På vägen mellan Rimforsa och Nykil ligger Törneviks naturreservat. Här utbreder sig öppna och trädklädda naturbetesmarker i ett vackert och småkulligt landskap. I väster klänger äldre lövträd och granar i en brant sluttning. Floran i området är anmärkningsvärt artrik med många växter knutna till forna tiders ängsmarker och beteshagar.

Törneviks småkulliga landskap med torra krön, fuktiga svackor och översilningsstråk har särdeles höga naturvärden vad gäller floran av kärlväxter och svampar. Området är ett av länets allra rikaste för rödlistade växter i slåttermarker och betesmarker. Hit hör de mycket sällsynta och hotade blommorna finnögontröst, späd ögontröst och tidigblommande fältgentiana. Över fyrtio olika hävdgynnade växtarter samsas om utrymmet och av dessa finns bland annat ormrot, klasefibbla, kattfot och sommarfibbla i stort antal.

På slutet av 1800-talet var större delen av reservatet slåttermarker med spridda lövträd. De grova ekar som man idag kan imponeras av i betesmarkerna, bör ha varit pampiga redan då. Under 1900-talets senare del har de forna slåttermarkerna istället betas av nötkreatur och får. Efterhand växte dock de västra delarna igen med skog. Men under 2010-talet restaurerades stora delar till trädklädd betesmark.

De blockrika branterna i nordväst är gammal utmark som förr betades. Då stod träden glesare men idag är de skogar med blandade trädslag, hasselbuskar och en typisk lundflora. Även de äldre lövträdsmiljöerna i området har spännande saker att visa upp. Här lever den pampiga skalbaggen ekoxe och på lövträdens bark finns rödlistade lavar. I de bördiga lundarnas halvskugga hittar ormbär, trolldruva och springkorn sin hemvist. 

Ekoxehona. Foto: Veronica Axelsson

Ekoxehona. Foto: Veronica Axelsson

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. I övrigt finns inga friluftsanordningar men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Reservatet är väl värt ett besök om du vill möta odlingslandskapets unika växter, lavar och insekter. Eller om du vill uppleva det böljande landskapet som formades under istidens slutskede och strax därefter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Törneviks naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka eller gräva upp växter.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 17,9 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Kinda

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss