Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hålmossen naturreservat

På Ombergs östra sluttning finns ett pärlband av kalkkärr och kalkfuktängar med en mycket rik flora och snäckfauna. Här springer rörligt markvatten fram i källor. Ett par av dessa kärr ingår i Hålmossens naturreservat.

Naturvärdena i Hålmossens naturreservat liknar de inom Ekopark Omberg. Fram till senare delen av 1800-talet var hela Omberg en stor betesfålla på statlig mark, där omkringliggande byar på slätten nedan berget hade betesrätter. Efter att Höje skogsskola upprättades på Omberg 1857, kom en del av östra Omberg att övergå i privat ägo, så även den del där Hålmossens naturreservat ligger. Det var en kompensation för att bete inte längre tilläts i områden som skulle prioriteras för skogsskolans verksamhet.

De mest utpräglade extremrikkärren i Hålmossens naturreservat är öppna axagmyrar. Här finns en av länets mest betydande lokaler för växten svarthö. Flera olika orkidéer finns här som kärrknipprot, flugblomster, skogsnycklar, ängsnycklar, blodnycklar och vaxnycklar. Vidare finns näbbstarr, ängsstarr, tätört, majviva, gräsull och kärrspira. Landsnäckfaunan är överlag mycket rik med bland annat arterna kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka.

Reservatets skogsområden har också höga naturvärden. Floran är rik och typisk för kalkrika skogar och även i granskogen förekommer arter som annars främst förekommer i ädellövskog. I skogsgläntorna dyker det upp ett flertal växter som är typiska för naturbetesmarker och som minner om områdets tidigare historia som betesmark.

Svampfloran i Hålmossens skogar är mycket rik, med en lång rad rödlistade arter varav flera är knutna till kalkrika granskogar. Blåfotad fagerspindling, grangråticka och kopparspindling är ett axplock av alla ovanliga svampar som finns i Hålmossen. Vid en svampinventering i Hålmossen år 2018 hittades till och med en helt ny art för Sverige; Lyophyllum aemiliae, som inte hunnit få svenskt namn än.

För dig som besökare

Reservatet har ingen parkering och inga anordningar för dig som besökare. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Enklast nås reservatet från väster via skogspromenad från Vallgatan på Omberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Hålmossens naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd, buskar, grenar och stammar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller vedsvampar. Men du får plocka bär.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 15,4 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Vadstena

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss