Vessers udde naturreservat

Vesser udde naturreservat är ett udda litet område då det har haft tillträdesförsbud sedan 1923. Området har inte rörts sedan dess och används för att studera naturens förändringar. Här kan man på håll skåda hur det går för eklandskapets giganter; jätteekarna, när bete och skötsel upphör. Skog och buskskikt sluter sig och ekarnas kronor dör av underifrån och till slut dukar hela träden under.

Halva reservatet utgörs av sjön Stora Rängen. På landsdelen finns strandskogar och igenväxande lövängar. Strandskogen kom till efter sjösänkningen 1855 i samband med byggandet av Kinda kanal. Sjön sänktes med 1,7 m och ön Norsholmen är troligen ett resultat av sänkningen.

På marken på lövängarna växer sårläka, trolldruva och getrams. Här och där står gamla ekar. På dessa växer sällsynta lavar och de är också hemvist för den hotade läderbaggen.

Observera att tillträdesförbudet gäller fortfarande men området är ändå svårnått via betade ekhagar, öppen åker och skärs ytterligare av via järnvägsbanken.

Vessers udde skyddas för att man ska få möjlighet att studera utvecklingen från halvöppen löväng till sluten lövlund. Analyser av vegetationens förändringar har skett sedan 1921. Mätserier över en så lång tidsperiod är ovanliga i landet och området har därför en stor betydelse för förståelsen för hur igenväxning påverkar djur- och växtliv.

För dig som besökare

Besök är varken tillåtet eller lämpligt i just detta reservat.

Föreskrifter

I Vessers udde naturreservat är det förbjudet att beträda reservatsområdet annat än med länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland