Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vegalla naturreservat

Vegalla är ett stort sammanhängande område med biologiskt värdefull barrskog där gran är vanligast. Skogen är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns därför gott om död ved och en rad hotade arter knutna till veden.

I Vegalla naturreservat varvas tallskogshöjder med sänkor och blockiga sluttningar i fuktig granskog. På några platser är tallskogen urskogslik och rik på gamla träd och död ved av olika slag. Många av träden är över 200 år gamla. Granskogen har inte blivit rörd på lång tid och träd som fallit har fått ligga kvar.

Tack vare den rika tillgången på gamla träd och död ved hyser området många arter av mossor, lavar och svampar med hela 16 nationellt rödlistade (hotade) arter. Bland annat finns vedtrappmossa och grön sköldmossa spridda i hela området.

I området finns det gott om grova gamla aspar. Asparna är hem för många insekter och fåglar. På stammarna finns en rik lavflora och mossflora. Två exklusiva exempel är asphättemossan och den mycket ovanliga arten stiftgelélav.

I reservatets nordöstra spets ligger en mycket spännande sumpskog som till största delen är källpåverkad. Detta avspeglas framförallt i den mycket artrika mossfloran. Här växer bland annat kärrkammossa som är mycket ovanlig i länet. I reservatet finns också en våtmark som anlagts på mark som tidigare var granplanterad skog. 

I området finns flera gamla torp och torpruiner. Många av torpen bär namn som härstammar från platser ute i Europa.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka tio bilar finns vid en grusgrop utmed grusvägen mellan Borkhult och Målstena/Odensgöl. Från parkeringen startar en ganska krävande vandringsled som enkel väg är cirka 8 kilometer lång. Leden tar dig i flera slingor runt i reservatet.

Vid Långviken i Bysjön finns ett vindskydd för övernattning, med grillplats och vedförråd. Vid Långviken finns klippor som erbjuder en naturligt fin badplats.

Fiska kan du göra i Bysjön om du löser fiskekort i Borkhults fiskevårdsklubb. En särskild parkering för dig som vill fiska finns vid Vegalla gård. Parkeringen har plats för cirka tre bilar. Från parkeringen kan du gå till Bysjöns södra strand där det finns en brygga. Här har Länsstyrelsen en plåteka och en platseka förtöjd som du får låna för att ta dig ut till Långviken där vindskyddet är. Lämna tillbaka båtarna i fint skick så att nästa besökare kan ha glädje av dem.

I reservatet har granar angripits av granbarkborre. Många granar har dött och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig och uppmärksam när du vistas i Vegalla naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 282 hektar

Skyddsår: 2003 

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss