Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vegalla naturreservat

Vegalla är ett stort sammanhängande område med biologiskt värdefull barrskog där gran är vanligast. Skogen är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns därför gott om död ved och en rad hotade arter knutna till veden.

Områdets natur och kultur

I Vegalla naturreservat varvas tallskogshöjder med sänkor och blockiga sluttningar i fuktig granskog. På några platser är tallskogen urskogslik och rik på gamla träd och död ved av olika slag. Många av träden är över 200 år gamla. Granskogen har inte blivit rörd på lång tid och träd som fallit har fått ligga kvar.

Tack vare den rika tillgången på gamla träd och död ved hyser området många arter av mossor, lavar och svampar med hela 16 nationellt rödlistade (hotade) arter. Bland annat finns vedtrappmossa och grön sköldmossa spridda i hela området.

I området finns det gott om grova gamla aspar. Asparna är hem för många insekter och fåglar. På stammarna finns en rik lavflora och mossflora. Två exklusiva exempel är asphättemossan och den mycket ovanliga arten stiftgelélav.

I reservatets nordöstra spets ligger en mycket spännande sumpskog som till största delen är källpåverkad. Detta avspeglas framförallt i den mycket artrika mossfloran. Här växer bland annat kärrkammossa som är mycket ovanlig i länet. I reservatet finns också en våtmark som anlagts på mark som tidigare var granplanterad skog. 

I området finns flera gamla torp och torpruiner. Många av torpen bär namn som härstammar från platser ute i Europa. I reservatets nordöstra hörn finns ett pampigt stenröse som markerar gränsen där tre socknar möts.

För dig som besökare

Oframkomliga vandringsleder 2024

Just nu avråder vi från att gå vandringslederna i Vegalla. En mängd träd har fallit över lederna, vilket gör dem både svåra att hitta och svåra att ta sig fram på.

En parkering med plats för cirka åtta bilar finns norr om Vegalla gård. Från parkeringen startar en ganska krävande vandringsled som enkel väg är drygt nio kilometer lång. Leden går i flera olika slingor runt i reservatet. Leden är genomgående markerad med orange färg. Rejäla skor och gps-karta rekommenderas.

En mindre parkering för tre bilar finns även söder om Vegalla gård. Från parkeringen kan du gå 250 meter längs en orangemarkerad stig till Bysjöns södra strand. Där vid en liten brygga har Länsstyrelsen en plåteka och en platseka förtöjd. Dessa får du låna för att ro dig ut till vindskyddet som finns på andra sidan sjön. Lämna tillbaka båtarna i fint skick så att nästa besökare kan ha glädje av dem.

Vindskyddet vid Bysjöns strand går att övernatta i. Nedanför vindskyddet består stranden av kala berghällar som inbjuder till bad. Det finns en grillplats vid vindskyddet men du får ta med dig egen ved. Om du tar båten till vindskyddet så kan du passa på att ta med ved i båten från vedförrådet som finns längs stigen till bryggan.

Fiska kan du göra i Bysjön om du löser fiskekort i Borkhults fiskevårdsklubb.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utdrag ur beslutet från 2023 som på ett förenklat sätt beskriver vilka regler som gäller för besökare i Vegalla naturreservat:

 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka mossor eller lavar.
 • Du får plocka matsvamp, men inga andra svampar.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar för fler än 200 personer eller läger för fler än 100 personer.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 288,3 hektar

Skyddsår: 2003 

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss