Gryt naturreservat

Östergötlands skärgård är unik. Här finns tusen och åter tusen öar, holmar, kobbar och skär som tillsammans utgör en arkipelag med mycket höga natur- och kulturhistoriska värden. Gryts naturreservat är en av dessa skärgårdspärlor.

Merparten av alla öar och skär i Gryts skärgård är skyddade som naturreservat eller i fågelskyddsområden. De sju delområden som tillsammans utgör Gryts naturreservat representerar de flesta av de mest skyddsvärda miljöerna i skärgården. Hällmarkstallskog med gamla knotiga träd är en vanlig syn.

Skärgården har varit befolkad i århundraden. Den huvudsakliga sysselsättningen har varit jakt, fiske och jordbruk. Sedan 1960-talets början har andelen bofasta i skärgården minskat. Under senare år har denna trend brutits och ett ökat intresse för denna boendemiljö kan skönjas.

Ibland finns ett tunnare jordtäcke på de yttersta skären, men oftast är de helt renskrapade så att berggrunden av gnejs och granit blottas. På större öar, eller där jord har lagras i skrevor och sänkor, finns skog, skogsbeten och betesmarker. Tillsammans med de naturgivna förutsättningarna har betet bidragit till en artrik flora och andra värden.

I reservatets yttersta delar i öster finns buskrika eller ibland kala småskär som ofta har en rik fågelfauna och särskild flora. På flera platser har inventeringar och dokumentation av vattenmiljön visat att det även finns höga skyddsvärden under ytan.

Den fauna och flora som hör hemma i skärgårdsmiljön är idag delvis hotad. Hoten utgörs av fritidsbåtar, fritidsbebyggelse och större skogsavverkningar. Även upphört bete och slåtter till följd av att skärgårdens jordbruksföretag läggs ner hotar den biologiska mångfalden. Luft- och vattenföroreningar är andra hot som kan påverka skärgårdens natur.

För dig som besökare

Gryts skärgård är ett omtyckt område för de som har tillgång till båt. I området finns många naturhamnar och andra platser som är väl utnyttjade av friluftslivet. Öarna inom Gryts naturreservat kan endast nås med egen båt. Inom reservatet kan stora delar av Gryts skärgård överblickas från den unika utsiktspunkten, Gubbö kupa.

Torrdass och soptunna finns på flera platser i Gryts skärgård, bland annat på Gubbön, Gubbö Långholm, Ytterö samt Innerö. I södra delen av Torrön finns grillplatser och rastbord.

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Många av skärgårdens öar betas med får och nötdjur. Öar och mindre skär är också barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller alla hundar och tänk på att hundar kan störa både fågelliv och betesdjur. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp till en sopstation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns även på reservatsskyltarna som finns på flera platser inom reservatet. Observera att fågelskyddsområden i vissa fall sammanfaller med reservatsområdet. Fågelskyddsområdena innebär att det är tillträdesförbud vissa tider. Se mer information om fågelskydden på denna karta från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Storlek: 435,3 hektar
Skyddsår: 1963
Kommun: Valdemarsvik
Markägare: Naturvårdsverket, Svenska naturskyddsföreningen, och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och markägare i samråd.

Hitta hit

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland