Korpberget naturreservat

Utsikten över Slätbaken är helt betagande. I branten ned mor havsviken sitter en korp och "klonkar". De torra tallarna blänker i silvervitt. Det är värt all möda att ta sig upp dit!

Korpbergets naturreservat ligger vid Slätbakens förkastning. Du kommer upp till förkastningsbrantens krön genom att följa den markerade stigen. Branten är vänd mot söder och det soliga läget har skapat ett gynnsamt klimat för ädellövträden ek och lind som växer på klipphyllor längre ned. I branten finns stora hyllplan med klippängar. Där växer blodnäva, strandvänderot och tulkört.

Uppe på höjderna är du omgiven av gammal tallskog med träd som lär vara upp till 400 år. De gamla tallarna är hem för flera hotade arter, bland annat tallticka och svart praktbagge. Den sällsynta ladlaven har påträffats på död tallved i området.

Den markerade stigen leder dig också genom granskogar där du kan hitta blåsippor och den sirliga växten sårläka. Varför inte göra en avstickare till Monte Carlo - en udde vid Slätbacken. Där kan du ta ett bad eller göra som drängarna gjorde här förr - spela kort. Därav namnet på udden.

I reservatets sydöstra del finns resterna från en fornborg högt uppe på en bergknalle. Den var en så kallad farledsborg, föregångare till den mer kända Stegeborg på andra sidan viken. Borgens sydsida avgränsades av ett stup ned mot sjön. Den norra sidan hade som skydd en stenmur med palissad av trä. Det är också där som man idag har en möjlighet att ta sig upp på krönet. Med lite detektivarbete kan man ännu hitta rester av stenmuren.

För dig som besökare

Parkeringsplats och informationsskylt finns i anslutning till KFUM Breviks kursgård. Skyltning finns till badplats och torrdass. En vandringsled tar dig bland grova ekar, upp till reservatet och Eskils grotta. Leden bjuder på krävande vandring men du belönas med utsikter över Slätbaken. Östgötaleden leder även till intillligande Dyhults naturreservat, Käringbergets naturreservat och Forsums naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 32,6 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Privat och Tåby sockenallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland