Sättra ängar naturreservat

Vid Sättra ängar finns den största fastmarksängen i Östergötland. Här slås vegetationen varje år, och du kan därför njuta av ett stycke äldre odlingslandskap med en mångfald vackra örter och gräs.

Under mer än tusen år var ängen bondens viktigaste fodermark. Ända fram till 1900-talets början hämtades husdjurens vinterfoder på ängen. Fodret bestod av hö från slåttern och löv från hamling av träden.

Fortfarande genomförs årligen slåtter på sensommaren i Sättra ängar. Nuförtiden är dock inte huvudsyftet att bärga hö, utan syftet är att bevara de många växter och djur som hör ängen till.

Fram till slåttern i juli månad, kan du finna en rik flora av örter och gräs i ängen. Kring midsommartid är blomsterprakten som rikast. Då blommar Jungfru Marie nycklar, nattviol, slåttergubbe, darrgräs och många andra ängsväxter.

Eken är det vanligaste trädslaget i Sättra ängar. Här finns också lind, ask och vildapel. Här och var står karakteristiskt strutformade hasselbuskar i små grupper.

Vid Sättra finns även en betad hagmark, där du kan ströva omkring. Här växer ek, hassel, björk och oxel. Örtrikedomen är slående även i den lummiga hagmarken, trots att mångfalden är mindre här än i ängen.

Hösten 2012 ersattes de gamla trägärdesgårdarna med nya av modell "östgötsk långgärdesgård". En sträcka på sammanlagt 3 km som har byggts med gamla metoder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 19 hektar
Skyddsår: 1970
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland