Sättra ängar naturreservat

Vid Sättra ängar finns den största fastmarksängen i Östergötland. Här slås vegetationen varje år, och du kan därför njuta av ett stycke äldre odlingslandskap med en mångfald vackra örter och gräs.

Under mer än tusen år var ängen bondens viktigaste fodermark. Ända fram till 1900-talets början hämtades husdjurens vinterfoder på ängen. Fodret bestod av hö från slåttern och löv från hamling av träden.

Fortfarande genomförs årligen slåtter på sensommaren i Sättra ängar. Nuförtiden är dock inte huvudsyftet att bärga hö, utan syftet är att bevara de många växter och djur som hör ängen till.

Fram till slåttern i juli månad, kan du finna en rik flora av örter och gräs i ängen. Kring midsommartid är blomsterprakten som rikast. Då blommar Jungfru Marie nycklar, nattviol, slåttergubbe, darrgräs och många andra ängsväxter.

Eken är det vanligaste trädslaget i Sättra ängar. Här finns också lind, ask och vildapel. Här och var står karakteristiskt strutformade hasselbuskar i små grupper.

Vid Sättra finns även en betad hagmark, där du kan ströva omkring. Här växer ek, hassel, björk och oxel. Örtrikedomen är slående även i den lummiga hagmarken, trots att mångfalden är mindre här än i ängen.

Hösten 2012 ersattes de gamla trägärdesgårdarna med nya av modell "östgötsk långgärdesgård". En sträcka på sammanlagt tre kilometer som har byggts enligt gamla metoder.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar ligger mitt i reservatet. Cirka 50 meter från parkeringen finns ett dass. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar. En trevlig fikaplats finns även uppe på en liten höjd inne i slåtterängen. Ingångar in till ängen finns dels mitt emot parkeringen och i västra änden av reservatet. Området är öppet och lätt att vandra i. Gärdesgårdar kantar båda sidor om grusvägen som går genom reservatet. Promenerar du längs vägen får du en fin överblick över ängar och hagar. I midsommartid är blomsterprakten som mest intensiv.

Sommartid betas hagarna av hästar och nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i betesmarkerna eftersom betesdjuren kan bli stressade och aggressiva.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Sättra ängars naturreservat:

 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte skada träd eller buskar.
 • Du får inte gräva upp örter eller plocka blommor, mossor, lavar och svampar.
 • Du får inte tälta utan markägarens tillstånd.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon i slåttermark och betesmark.
 • Du får bara parkera på iordningställd parkeringsplats.
 • Du får inte avsiktligt störa djurlivet.
 • Du får inte spela musik eller ljud på störande sätt.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Sättra ängars naturreservat från 1970.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland