Vänsö naturreservat

Vänsö naturreservat är ett avsnitt med värdefull skärgårdsnatur som utgörs av fyra små öar med sinsemellan varierande naturtyper och historiskt nyttjande.

Den norra ön, Djurholmen – Enskär, är bevuxen med äldre tallskog som i den västra halvan är mycket rik på död ved. Här finns en exklusiv vedskalbaggsfauna. Några av arterna som kan nämnas är de hotade arterna reliktbock och barrpraktbagge. På ön Tväsäck växer den unga tallskogen i en tät kärna omgiven av gamla tallar på impediment.

På Fyrholmen finns grova lindar som tidigare varit hamlade. Här finns en rik lavflora på jätteträden. Av dessa arter är 11 hotade bland annat ladlav och blyertslav.

Den södra ön, Kattelskär, består av tallskog med utvecklat buskskikt. Strukturen bär mycket tydliga spår från betestiden med stor luckighet och grova träd som har grova, utspärrade grenar lång ner på stammen.

För dig som besökare

Öarna i reservatet kan endast nås med egen båt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Storlek: 56,6 hektar
Skyddsår: 2005
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats