Västerby lövskogar naturreservat

Längs sjön Lilla Rängen, i hjärtat av eklandskapet mellan Bjärka Säby, Bestorp och Brokind ligger detta lövskogsområde. Området är viktigt för arter som lever i och på ek. Reservatet består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp.

Området är relativt stort och består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp. Här finns en stor mångfalld av trädslag och buskar. Lav- och svampfloran på ekarna i den södra hagmarken har visat sig vara rik, med bland annat åtta nationellt och en regionalt rödlistad art. Mest anmärkningsvärd är den rika förekomsten av blekticka.

I strandskogarna finns bland annat fällmossa, guldlocksmossa, platt fjädermossa och traslav. I lundmiljöerna blommar den rika floran som bäst på våren med bland annat trolldruva, vippärt, vårärt, tvåblad, sårläka, lungört, blåsippa och spenört.

I de mer öppna hagmarkerna finns en annan typ av artrik flora som också gynnas av bete. Bland dessa växter kan nämnas darrgräs, harstarr, knägräs, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, stagg, slåtterblomma, gullviva, jungfrulin, gullviva, ängsskallra och svinrot. I naturreservatet finns också en äng som sköts med slåtter. Här är floran mycket artrik och ett besök under försommaren rekommendras.

I Västerby lövskogar fanns tidigare en ganska stor population av den mycket ovanliga dårgräsfjärilen. De stora lövskogarna och de mosaikartade betesmarkerna vid Västerby har goda möjligheter att återfå en livskraftig population av dårgräsfjäril. Även en lång rad andra hotade arter gynnas om området sköts på det sätt som dårgräsfjärilen mår bra av.

För dig som besökare

Det finns två reservatsparkeringar. En vid vägskälet i norra änden av reservatet och en norr om Västerbybron. Man kan även parkera vid den kommunala badplatsen som ligger sydväst om Västerbybron. Badplatsen sköts av Linköpings kommun och här finns omklädningsrum och torrdass. Från parkeringsplatsen norr om bron går en vandringsled ner till ett vindskydd med grillplats vid sjön. Det finns även en mindre grillplats på ängen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 177 hektar
Skyddsår: 2004 
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.