Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trollgölen naturreservat

Trollgölens naturreservat ligger högt i terrängen, 190 meter över havet. Här finns barrskogsklädda och branta, blockiga sluttningar med inslag av tvära stup.

Skogarna vid Trollgölen är typiska för Kindaterrängen. Det är starkt kuperat och präglas av ett par markerade sänkor som inramas av bergsväggar. Här finns gammal barrskog och blandskog med inslag av ädellövträd. Från Trollgölen rinner en bäck ut genom en lövsumpskog med al och ask. Här och var rinner källor fram. Området som helhet innehåller en stor mångfald miljöer där bland annat fuktgynnade mossor trivs.

En lång tids orördhet har även gjort att mängden död ved börjar bli stor. Spåren efter ett torp minner om gångna tider då ängsbruk förekom i anslutning till våtmarkerna. För att få mer odlingsbar mark har Trollgölen sänkts genom dikning men efter 1940-talet har mycket liten påverkan skett. I närheten av Trollgölen finns flera andra naturreservat.

För dig som besökare

I Trollgölens naturreservat finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Trollgölen ligger mellan två andra naturreservat; Högstugan och Svalgölenbranten. Närmaste parkeringsplats och informationsskylt finns vid Högstugans naturreservat nordväst om Trollgölen och därifrån får du ta dig till fots drygt 600 meter genom terrängen för att komma fram till Trollgölen. Ingen markerad vandringsled finns utan du behöver orientera dig fram på egen hand.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 15,4 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Kinda

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00