Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kallån naturreservat

I en dalgång mellan Aggebo och Grindsbo rinner den lilla Kallån fram mellan Solbergasjön och Bulsjöån strax söder om Österbymo samhälle. I Kallån finns många fina och naturliga vattenmiljöer och på åns botten lever flera ovanliga smådjur vilket gör ån till en mycket värdefull naturmiljö med få motsvarigheter i Östergötland.

Kallåns naturreservat är ett spännande utflyktsmål för den som vill uppleva en värdefull vattenmiljö. Denna strömmande lilla å har en ovanligt tydlig påverkan av källvatten vilket är orsaken till att den kallas just Kallån. Källvattnet, de naturliga vattenmiljöerna och de omgivande opåverkade sump- och strandskogar har gjort att många ovanliga smådjur (bottenfauna) trivs och lever i det strömmande vattnet. I Kallån har till exempel två sällsynta arter av nattsländor hittats.

Bottenfaunan lockar till sig både fågel och fisk, som kalasar på det stora utbudet av mat. Ett annat djur som trivs kring Kallån är uttern som tillbringar den mesta tiden vid eller i vatten.

Ån omges av skogsområden med höga naturvärden som exempelvis gammal granskog, svämlövskog, gransumpskog och källpåverkad mark som uppstår när grundvatten strömmar ut och skapar en våtmark i skogen.

​Invid ån där källvatten sipprar ut ur sluttningar och vattenföringen är riklig finns i stort sett alla arter som ska finnas i en riktigt fin källmark och lite till. Här växer rikligt av den vackra, rödlistade dunmossan. Andra arter som går att finna här är purpurvitmossa, knoppvitmossa, filtrundmossa och bandpraktmossa.

På ett litet öppet kärrparti med rinnande och översilande vatten växer dessutom gyllenmossa, piprensarmossa, källgräsmossa och stor skedmossa.

Även kärlväxtfloran är rik med arter som slåtterblomma, darrgräs, gökblomster, gräsull och direkt i det kalla vattnet källört. Mossorna som växer här visar att man befinner sig i en värdefull våtmark. 

I sluttningen ner mot kärret och bäcken finns gransumpskog på sluttande mark, vilket är en ovanlig naturtyp. På granar växer gammelgranlav och här och var finns högvuxna ormbunkar och lundelm intill ån.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kallåns naturreservat ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte flytta grus, sten eller block i ån.
  • Du får inte störa vattenföringen i ån.
  • Du får inte samla grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet. Undantag är den jakt och fiske som är tillåten reservatet.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsla spår eller liknande.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen gör att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 9 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Ydre

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss