Rövareberget naturreservat

Rövarebergets naturreservat ligger i hjärtat av Kolmården invid sjön Svängbågen och dess natursköna omgivningar. Rövareberget är en bergknalle med hällmarkstallskog där det växer gamla knotiga tallar. De gamla tallarna är mellan 300 och 400 år gamla. Från sjösidan domineras också bilden av tvära branter mot sjön med gammal tall. Silludden är en utsökt viloplats för vandraren såväl som skidåkaren och skridskoåkaren.

Välkommen till underbar kolmårdsnatur! Rövarbergets naturreservat är varierat av asprik äldre blandskog, några björkhagar, äldre artrika granbestånd och äldre hällmarkstallskogar. En liten del av området består av yngre lövblandade skogar som kommit upp efter kalavverkning på 1990-talet. Dessa skogar genomgår nu en förvandling där gran avverkas för att gynna lövträd och äldre överståndare av tall och löv.

Till den äldre näringsrika granskogen är många rödlistade svampar knutna. Svamparna lever i symbios med granarna, där svamparna förser träd med vatten och näringsämnen och får näring i gengäld. Bland svamparna finns arter som bitter taggsvamp och granrotsspindling.

Aspen hyser stora värden knutna till lavar och insektsliv, men erbjuder även hem för fåglar. I de stora asparna hackar hackspettar som gröngöling och spillkråka ut sina bohål. Dessa bohål tas sedan över av pärluggla, sparvuggla, mesar och andra hålbyggande fåglar.

På höjderna breder hällmarken ut sig. Solbelyst gammal tallskog som har gott om död ved gynnar lavar och insekter. Bland den torra veden lever bland annat barrpraktbagge och dvärgbägarlaven. 

För dig som besökare

En parkering med plats för fyra till fem bilar finns vid Bastroten. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. En orangemarkerad vandringsled på cirka en kilometer går från Bastroten ner till Silludden där det finns anordnad eldplats med sittstockar och ett vedförråd. Vid Silludden finns klippor där man kan bada. Längs leden har du flera fina utsiktspunkter och du passerar också två gamla kolbottnar som är vittnar om gamla tiders kolning i skogarna.

Flera granar har dött i området på grund av angrepp från granbarkborre. Dessa stående döda träd kan lätt bli spröda och gå av. Var uppmärksam och försiktig!

Svängbågen är en välkänd skridskosjö som på goda isvintrar har stora skaror besökare. Området är ett populärt utflyktsmål för Norrköpingsbor. Tjalvestugan i samarbete med Norrköpings kommun plogar upp en lång skridskoslinga på sjön i vintertid, då snön ligger djupt. Även skidspår spåras på sjön.

Längs vägen som går utmed reservatet finns också en stig som leder till en gammal grov tall, "Rövarebergstallen".

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 45,1 hektar
Skyddsår: 2015
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland