Ivranäs naturreservat

Skogen som du finner i Ivranäs branta och kuperade landskap är relativt orörd. Tack vare detta finns här gott om gamla träd och död ved där många olika arter trivs.

Ivranäs naturreservat består av två delområden. Både områdena är starkt kuperade och svårframkomliga och äldre barrskog dominerar i hela reservatet.

Det södra delområdet består av en granbevuxen sluttning där det finns gott om död ved. På gamla granar förekommer gammelgranslaven och ytterligare en lav, rostfläck, växer på granarnas bas. Här finns även en talldominerad brant med många grova och gamla tallar.

Även den norra delområdet har gott om död ved. Här växer grov och gammal tallskog i en brant och längst i norr finns ett aspbestånd som betas samt ett mindre alkärr. I väst finns en rasbrant med stora mossiga stenblock. Här hittar du också ett hålrum mellan stenblocken, en ”grotta” benämnd ”skomakaregrottan”.

Många träd, speciellt aspar, har bohål där hackspettarna bor. Mindre hackspett och spillkråka är några av de arter som trivs här.

För dig för besökare

En enkel parkering finns som också är en vändplats för skogsmaskiner. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. Reservatet är kraftigt kuperat med mycket branter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland