Ivranäs naturreservat

Skogen som du finner i Ivranäs branta och kuperade landskap är relativt orörd. Tack vare detta finns här gott om gamla träd och död ved där många olika arter trivs.

Ivranäs naturreservat består av två delområden. Både områdena är starkt kuperade och svårframkomliga och äldre barrskog dominerar i hela reservatet.

Det södra delområdet består av en granbevuxen sluttning där det finns gott om död ved. På gamla granar förekommer gammelgranslaven och ytterligare en lav, rostfläck, växer på granarnas bas. Här finns även en talldominerad brant med många grova och gamla tallar.

Även den norra delområdet har gott om död ved. Här växer grov och gammal tallskog i en brant och längst i norr finns ett aspbestånd som betas samt ett mindre alkärr. I väst finns en rasbrant med stora mossiga stenblock. Här hittar du också ett hålrum mellan stenblocken, en ”grotta” benämnd ”skomakaregrottan”.

Många träd, speciellt aspar, har bohål där hackspettarna bor. Mindre hackspett och spillkråka är några av de arter som trivs här.

För dig för besökare

En enkel parkering finns som också är en vändplats för skogsmaskiner. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. Reservatet är kraftigt kuperat med mycket branter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ivranäs naturreservat ur beslutet från 1998. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte cykla.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 33,1 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Boxholm

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss