Ristskeda naturreservat

Ristskeda naturreservat består av två delområden på vardera
sidor om vägen till Yxnerum. Här kan du vandra genom gammal och relativt orörd barrskog och häpnas av utsikterna från reservatets höjder.

Mossbeklädda branter stupar bitvis ner från höjden. Här i reservatets västra del finns det gott om berghällar där gamla tallar växer tillsammans med senvuxna granar. I branterna finns även vissa lövträd som asp, björk och ek.

Reservatets östra område är mindre kuperat, men även här finner du mest granskog med inslag av tall och diverse lövträd. Ner mot sjön Såken angränsar ett annat skyddsområde, ett så kallat biotopsskyddsområde, där barrblandskogen har ett stort inslag av riktigt gammal tall.

Skogen har få sentida spår av skogsbruk och det är gott om döda träd i olika stadier av förmultning. På sikt blir skogen allt mer uskogslik. Det är goda nyheter för djur och växter som har svårt att klara sig i brukade skogar.

Det gäller exempelvis den märkliga gröna sköldmossan som växer på multnade trädstammar och den lilla orkidén knärot som växer i storskogens mosstäcke. Den ovanliga tretåiga hackspetten har hittat hit, gynnad av de många döda träden och den rika förekomsten av granbarkborre som följde efter stormen Gudrun i januari 2005.

Strax öster om landsvägen finns rester av en kolmila och eldstaden från tillhörande koja. Här ligger också en av reservatets lövsumpskogar.

För dig som besökare

En vandringsled tar dig från P-platsen upp på berget där du hittar vidunderliga utsikter över den vackra trakten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 31,9 hektar
Skyddsår: 2008
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland