Ramshults tallskogar naturreservat

I det ensligt belägna skogslandskapet vid Börrum ligger naturreservatet Ramshults tallskogar. Här finns fortfarande enstaka partier med gammelskog kvar.

Under 1800-talets andra hälft grodde många av dagens ståtliga träd i Ramshults tallskogar. Men delar av skogen är ännu äldre med träd som är 200 till 250 år gamla. Den bäst bevarade gammelskogen i reservatet ligger öster om Ramshult, ett barrskogsområde utan synliga spår av skogsbruk. På några av de gamla tallarnas skorpbark finns den mycket ovanliga och hotade garnlaven.

I naturreservatet finns flera små blöta mossar med kryddoftande skvattram och lågvuxen hällmarksskog i en för trakten högt belägen terräng. Död ved är ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden i naturreservatet. På den döda veden i reservatet lever bland annat de ovanliga arterna dvärgbägarlav och grön sköldmossa.

Grön sköldmossa växer på döda granstammar i naturreservatet.

Grön sköldmossa växer på döda granstammar i naturreservatet.

För dig som besökare

Området har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga. Du kan nå reservatet till fots eller med cykel via privata skogsbilvägar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 25,1 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland