Lotorp naturreservat

Lotorps naturreservat är litet men naggande gott och bjuder på imponerande grova tallar, något som knappt finns i landskapet idag! Tack vare närheten till Grosvads idrottsanläggning går det en markerad led och flera vältrampade stigar genom området.

Lotorps naturreservat utgörs till större delen av gammal tallskog med stort inslag av gran i olika åldrar. Skogen karaktäriseras av tidigare "störningar", det vill säga bete, historiska plockhuggningar och eventuellt brand. Detta är särskilt tydligt i områdets mellersta del där det finns tallar med en diameter på upp mot 60-90 centimeter. En del björk och enstaka grova kjolgranar visar att skogen har varit glesare.

​Områdets två gammelskogspartier binds samman av ett hygge med ungskog och ett öppet, blött kärr som för ett par hundra år sedan brukades som slåtteräng.

På en liggande, död tall växer gropticka, som är en art som förekommer i naturskogsartade, fuktiga barrskogar. Det är ovanligt att man finner arten på tall, då de oftast växer på granved i mer grandominerande naturskogar. Arten förekommer sällsynt i södra Sverige, främst östra Götaland och Svealand, och är ett bra tecken på att skogen är gammal. 

Grynig blåslav och tallticka finns på de gamla tallarnas stammar och vid trädens bas växer blomkålssvamp. På granar i fuktigare partier växer gammelgranslav och kattfotslav. Granbarkgnagare lever i gamla, ofta senvuxna granar i torrare lägen.

​Reservatet är drygt 17 hektar stort och terrängen i området är småkuperad med en tydlig bergshöjd längst i väster.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 17,4 ha
Skyddsår: 2017
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland