Rovenlamm

Näringsfattigt, regnrikt och höglänt - tre ord som sammanfattar Rovenlamm. Det låter ju inte så roligt, men här trivs många sällsynta arter, både stora som små. Kanske får du träffa den orädda lavskrikan eller se den giftgröna varglaven? Och områdets ödsliga skönhet och rofylldhet gör det väl värt ett besök.

Myr och skog på hög platå

Rovenlamms naturreservat ligger på en högt belägen platå ovanför Ämåns dalgång med enstaka bergstoppar som når runt 675 meter över havet. Här finns vidsträckta myrmarker i omväxling med fuktiga granskogar och torrare tallskogar.

Här trivs lavar av olika sort och utseende

De fuktiga, grandominerade skogarna är rikt behängda med hänglavar, ofta den rödlistade garnlaven. Även den likaså rödlistade violettgrå tagellaven är rikligt spridd. Tallskogarnas döda stående träd, så kallade torrakor, har ofta rika förekomster av varglav och på brandstubbar finns den lilla brunflikiga kolflarnlaven. På några få platser finns ett antal grova sälgar som är vackert beväxta med gröna flikar av lunglav.

Fågel och fisk och mitt emellan

Observation av utter har gjorts i Rensjövasslan samt av den orädda lavskrikan och den tretåiga hackspetten i Rensjöberget. I Hemra Rensjön och i Norra Rensjön har man vid provfiske hittat bäcköring, elritsa och abborre. Sjön med samma namn som reservatet, Rovenlamm, tycks vara fisktom. Det kan vara så att fisken kan ha dött ut på grund av en kombination av surhet och syrebrist.

Fiskfällor från förr

Ett intressant fornminne finns redovisat från Rensjövasslan, cirka 200 meter nedströms utloppet ur Norra Rensjön. Platsen tycks dock vara placerad på en höft på kartan av texten till fyndet att döma: ”Enl. uppgift av f. kaptenen A. Grindal, Orsa, har det funnits ’fiskhus’ eller fiskfällor i bäcken mellan S och N Rensjön eller i bäcken, som utgör avlopp åt N Rensjön. Fällorna fungerar så att bäcken kan torrläggas på ett visst avsnitt och fisken kan plockas upp. Sannolikt anlagda av finnar. Hr Grindal, såg rester av ’fiskhusen’ för ca 40 år sedan. Liknande fällor ska ha funnits vid andra bäckar”. Anteckningen har gjorts 1969.

Fiske och jakt

I området bedrivs älgjakt och annan jakt och fisket organiseras via Orsa Fiskevårdsområde. Övrigt friluftsliv är hittills inte så stort men områdets ödsliga skönhet och rofylldhet gör det väl värt ett besök!

En tjärn i skogen

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar får insamlas i syfte att göra upp eld.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 368 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss