Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vålberget

Vålbergets naturreservat ligger i en nordvänd sluttning strax norr om fäboden Vålberget. Här har skogen åter slutit sig efter att fäboddriften har upphört. Spår efter detta syns dock ännu tydligt på olika sätt i skogen.

Övergiven fäbod med biologiskt kulturarv

Största delen av naturreservatet utgörs av sedan länge övergivna marker som tidigare har slagits och senare betats. Skogen har etablerat sig efter att fäboddriften har upphört. Området har vuxit igen med både asp, gran och björk. Rester av de stora träden, som sannolikt fanns i hackslogen, kan idag ses som mycket grova exemplar av både björkar, granar och tallar. En stor del av den biologiska mångfalden i området består av så kallat biologiskt kulturarv. Biologiskt kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom mänsklig påverkan när människan har nyttjat landskapet.

Stora åldrande träd ger liv åt andra

Det stora antalet lövträd gör att många fåglar trivs här. Förekomsten av hålträd och stora gamla stående och döda liggande träd gynnar både fågel- och insektsfaunan. De grova träden kan vara både björkar, granar och tallar. Vissa av träden har fallit omkull och bildat värdefulla växtplatser för svampar och insekter. De sällsynta och hotade arterna är oftast knutna till aspen. Här kan man hitta kandelabersvamp, lunglav och spillkråka.

Vatten i bäckar och mark ger näring åt blomstren

Floran är rik på blommor med bland annat blåsippa och ormbär. Centralt genom området löper ett tydligt fuktdråg med rörligt markvatten. I dess övre, södra del finns källor och man har även grävt några brunnar.

Besöksinformation

Reservatet ligger cirka 9 km sydost om Dala-Floda, precis intill den gamla fäbodbyn Vålberget. Från Hagmarksvägen svänger du öster ut mot Vålberget. Cirka 500 meter in längs denna väg går en liten väg upp mot Vålberget och i anslutning till avtagsvägen finns en parkeringsficka. Sedan vandrar du vägen/de orange ledmarkeringarna upp mot Vålberget så kommer du till reservatet.

Genom området passerar en vandringsled som ingår i ett stort ledsystem som knyter ihop gamla fäbodleder i Gagnefs kommun. Det är Friluftsfrämjandet Gagnef som förvaltar ledsystemet. Man kan gå en liten rundslinga genom att gå upp längs östra vägen genom reservatet, sedan följa en hjälpligt markerad stig över till den västra vägen. Går man från parkeringsfickan och runt denna slinga blir det en vandring på cirka 1,9 km.

Reservatsskylt saknas i dagsläget.

Grusväg genom granskog

Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 25 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss