Gummas

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Gummas är ett naturskönt skogsreservat. Det ligger som en hylla nedanför Havstjärnheden och får därifrån rikligt med vattentillförsel, vilket leder till en rik flora med bland annat Kung Karls spira, trolldruva och hässlebrodd.

Området, som ligger inom Dalarnas sandstensområde, präglas av en naturskogsartad barrblandskog med inslag av björk och stor tillgång på död ved. Många hotade växt- och djurarter är knutna till naturskogar. För att kunna bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet är det därför viktigt att skydda skogar med naturskogsprägel.

Karaktäristiskt för området är ett stort antal sänkor i marken, så kallade lokar. De vattenfylls under snösmältningen, men torkar ut under sommaren. Tydliga märken på omgivande träd visar att vattendjupet kan uppgå till ett par meter. Kring lokarna växer företrädesvis storvuxen gran. De högsta granarna är omkring 36 meter höga.

En mindre bilväg skär genom södra delen av reservatet och grova granstubbar vittnar om avverkning, men huggningen har varit måttlig och området har ändå ett stort naturskogsvärde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 22 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss