Tvärstupet

För att minska störningar på fågellivet råder beträdnadsförbud för Tvärstupets naturreservat under perioden 1 mars–31 juli. Det betyder att det under den perioden är förbjudet för allmänheten att befinna sig inom någon del av reservatet.

Tvärstupet utgörs av Laggarbobergets sydvästra brant ner mot Tvärstupstjärnen. I bergroten till Tvärstupet finns ett bestånd med lindar och hassel, samt andra växter som gynnas av bergets värme. Till exempel kan du hitta getrams, svartbräken och kungsljus här. Tvärstupet är ett så kallat sydväxtberg.

Vad är ett sydväxtberg?

Ett sydväxtberg har en lodrät bergvägg mot söder, öster eller väster. Denna skapar stora lokala effekter främst i form av högre temperatur. Detta är särskilt viktigt nattetid då bergväggen avger den värme som den samlat in under dagen. Det minskar risken för nattfrost på vår och höst. Vegetationsperioden blir på detta sätt längre än i omgivningen. Dessa gynnsamma förutsättningar medför att flera relikter* från värmetiden dröjts sig kvar vid branten. Som exempel kan nämnas de hassel- och lindbestånd som växer i bergroten samt en del sol- och värmegynnade arter i fältskiktet som getrams, svartbräken, gaffelbräken och kungsljus.

*Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I detta fall tror man att lindarna spreds hit upp under en varmare period.

Stora höjdskillnader

Tvärstupet är en cirka 50 meter hög lodrät förkastningsbrant med stora blockmarker nedanför. Förkastning är en yta längs vilken ett block av berg har rört sig relativt ett annat block. Blocket höjs, sänks eller flyttar sig i sidled. Höjdskillnaden mellan reservatets högsta och lägsta delar är cirka 150 meter på en sträcka av cirka 500 meter.

Bergbrantens uppbyggnad

Från platån ovan hammaren sipprar vatten genom sprickor i berggrunden ner, via hammaren, bergroten och rasbranten till granskogen nedanför, där det påträffas som rörligt grundvatten. Berggrunden i hammaren utgörs huvudsakligen av urgranit, men där finns även gångar av diabasporfyrit som är en basisk och lättvittrad bergart. Dess salter löses i sippervattnet och tillförs marken och vegetationen i hammaren, bergroten och granskogen nedanför stupet. I bergroten ansamlas vittrat material och i mulljorden växer därför en rik flora.

Rik flora nedanför branten

Granskogen nedanför branten genomsilas av rörligt grundvatten och hyser därför en rik flora med växter som blåsippa, trolldruva, grönyxne, skogssallad och stinksyska. Trädskiktet domineras av gran, men närmast rasbranten är lövträdsinslaget stort. Här finns även en hel del hassel i buskskiktet.

Insekter och fåglar som är intressanta här

Insektsfaunan är mycket speciell i detta område och hyser flera reliktarter på lind och hassel samt sol- och värmegynnade arter med i huvudsak sydlig utbredning. Ett exempel på det förra förhållandet utgör långhorningen Exocentrus lusitanus vars larver endast utvecklas på lind.

Bland fåglarna påträffas pärluggla, sparvuggla, spillkråka och tretåig hackspett i anslutning till de gamla lövträden nedanför rasbranten. Gransångare, grönsångare och rödstjärt häckar i den gamla granskogen och i hammaren häckar korp.

Hela reservatet är starkt kulturpåverkat genom avverkningar, tidigare bete, kolning, svedjning med mera.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du svänga in på en grusväg cirka 2 kilometer söder om Koppslahyttan som går in mot Stora Dammsjön. Denna väg är dock bommad en liten bit från avfarten, men strax innan bommen finns möjlighet att parkera på vänster sida. Tänk på att parkera så att inte passerande trafik hindras eller att de boende i området störs. Under sommaren står bommen öppen, då kan man parkera vid vändplanen.

Efter cirka två kilometers promenad längs grusvägen kommer man till en vändplan. Härifrån finns en skogsbilväg som går i sydöstlig riktning. Denna övergår sedan i leden som leder fram till naturreservatets informationsskylt. Från vändplanen till reservatsskylten är det ca 700 meter.

I reservatet går en vandringsled i en slinga som är cirka 1,2 km tur och retur från reservatskylten och upp runt klipporna. Leden är brant och krävande då det är lite besvärlig mark vissa sträckor.

Observera att hela reservatet är belagt med beträdnadsförbud under perioden
1 mars-31 juli, se ovan.

Utsikt från branten av berget med gles tallskog, bortanför syns ett landskap med milsvida skogar.

Orkar man sig upp längs den branta leden på berget, får man en fin belöning i den fantastiska utsikten. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • störa djurlivet (till exempel närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i själva hammaren eller i boträd),
 • medföra lösspringande hund,
 • göra upp eld,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • ta frö och att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
 • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
 • plocka bär i annan utsträckning än för omedelbar förtäring,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • köra motordrivet fordon,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift,
 • på ett störande sätt spela musik, radio eller annat ljud.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1976
Storlek: 39ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Vad är ett sydväxtberg?

Ett sydväxtberg är ett berg som vetter mot söder. Det är uppbyggt av en platå, hammare, bergfot och rasbrant. Läs mer i texten här intill.

Illustration på ett sydväxtberg och dess olika delar.

Illustration: Maria Jons

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss