Tjåberget

Myr med skog i bakgrunden

Naturen i det här området har mycket variationer och nischer – här kan många olika naturskogsarter leva. Fläckar av sumpskogar, öppna myrvidder, småmyrar, bäckstråk och tjärnar bryts av med bergbranter och skogar med tall och gran i olika blandningar.

Naturvärden

Rovfågelhäckningar, björnförekomst och skogshönsen gynnas naturligtvis av att störningen från människor är så liten. Det bidrar också till känslan av att vistas i okänt och outforskat land. Särskilt de mångformiga och blötare myrarna såsom Tjåflot är viktiga häckfågelområden. I bergsskogarna kan du med lite tur träffa på fjällskogsfågeln framför andra - tallbiten.

I området finns många rödlistade lavar, mossor och svampar. Till exempel kan långskägg, ringlav, liten vedsprik, vedtrappmossa, nordisk klipptuss, brandticka och gräddporing nämnas.

Gamla dimensionsavverkningar avspeglar sig fortfarande i glest beskogade områden där vackra vyer öppnar sig, till exempel på nordsidan av Rovenlammsberg. Just vid toppen möter man istället trögväxande så kallade lusgranar och björkar närapå med fjällbjörksform.

På Tjåberget brann sommaren 1992 ett litet område vid toppen. Flera tallar och granar dödades av branden.

Kulturhistoria

Även om området idag kan tyckas ligga långt bort från all civilisation har det ändå förekommit verksamheter av olika slag i området. Ämåns dalgång har fungerat som en ledlinje för kommunikation och olika verksamheter inklusive timmerflottning.

Närheten till Ämån bidrog till att reservatet långt tillbaka utsattes fördimensionsavverkningar på grovt virke. Vintertid gick också timmertransporter med häst över de stora myrstråken Tjåflot och Ättfloten.

Även fäbodbruk har förekommit här om än i liten skala. Vid Gävlu fäbod finns fortfarande öppen mark.

Förr hade fäboden stigförbindelse med Prästvallen en mil söderut och sedan ytterligare en mil ner till Tandbergs fäbodar och ner till byarna i Orsa. På stigen mot sydväst kunde Unnåns dalgång och Unntorp nås. Dagens stig går istället mot nordost till Lusbodammen. Nära den stigen ligger också den gamla Lusbovallen, nu mest i form av ett par hoprasade byggnader.

Ett tecken på tidigare aktiviteter är den ristning i en gammal tall nära Svedvasseln som påträffades för några år sedan.

Friluftsliv

Kanske ligger Tjåberget lite väl långt bort från de stora vägarna för att kunna locka det stora antalet besökare. Det tar också lite tid att upptäcka kvalitéerna hos det här stora reservatet. Här långt från vardagslivet finns ändå stora möjligheter till fina naturupplevelser utöver det vanliga.

Stora tillgångar är brantområdena på Pettsberget och Tjåberget med sina mäktiga vyer österut liksom Gävlu fäbod och mosaiken nordväst därom med skogar, myrar och tjärnar allt insvept i en väglös storskog. Fallsträckorna i Ämån vid Lusbostupet är en klar sevärdhet, särskilt under perioder med högt vatten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark med undantag för att framföra snöskoter i kraftledningsgatan då marken är snötäckt

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2010
Storlek: 2000 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss