Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nackarberg

Nackarberg är en liten finnbosättning på gränsen mellan Säfsnäs och Grangärde socknar. Området är beläget på Nackarbergets sluttningar.

Gamla odlingsmarker som inte brukats på länge

Den gammal finnbosättningen Nackarberg ligger mitt i reservatet och delar av den gamla odlingsmarken och vissa byggnader kan man finna spår av. Naturreservatet ligger i typiskt lidläge* med små odlingsmarker närmast husen. Odlingsmarken har inte brukats under lång tid och spår av odlingsmarken syns bara som mindre trädlösa ytor.
* Lid är ett gammalt ord som betyder backe eller sluttning. Ordet ingår i många ortsnamn, men man kan även prata om ett gynnsamt lidläge för jordbruksmark.

Naturskogsliknande skog som brukats ålderdomligt

Närmast husen växer lövträd. I övrigt finns det mest barrträd i skogen. I den östra delen i sluttningen ned till Nackarbergsmossen ligger ett skogsområde med naturskog. Området har en urskogsartad skog med stor mängd grova aspar och död ved. Den västra delen som sluttar mot Nackarbergets topp utgörs av barrblandskog. Skogen är präglad av ett skogsbruk som brukats enligt ålderdomliga metoder.

På den sura och magra marken förekommer främst blåbärsris. Den nedre delen av östsluttningen har fuktiga till blöta förhållanden. Kantzonen mot myren består av gles sumpgranskog och tätare bestånd. Den svaga översilningen av rörligt markvatten, som sker i skogen skapar mattor av vitmossor i bottenskiktet. I hela skogen finns förutom björkar även gamla aspar och rönnar.

Naturens egen mosaik

Påverkan av det småskaliga skogsbruket och självföryngring har lett till en naturlig återväxt i området med björk och asp. Trädskiktet är mosaikartat, med gamla och unga träd, tall, gran och lövträd i en härlig blandning. Detta gör att skogen påminner om en naturskog trots den mänskliga påverkan som skett genom långa tider. Riktigt gamla tallar med storkroniga grenverk står som giganter på ett par ställen.

Vägar till och i reservatet

Det finns vägvisare mot Nittkvarn från riksväg 245, och därefter är det
skyltat mot Nackarberg, söder om sjön Stora Nitten. Det planeras inga markerade leder genom området. Däremot kan man använda den gamla körvägen genom området i nord-sydlig riktning som vandringsled.

En gammal matkällare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 76 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss