Olkosröjningen

En liten skogstjärn

Här finns lite av varje! I Olkosröjningen finns våtmark, sumpskog och granskog som påverkas av källor. Det varierade området ger goda förutsättningar för stor mångfald av arter.

Granar, myrmark och massor med intressanta arter

Här växer en granskog blandat med myrmark. Det är beläget i en västsluttning där några smärre berghällar öppnar upp den slutna skogen.

Grundvattnet tränger upp i källor på flera ställen och översilar marken. En bäck som förgrenar sig i flera sidobäckar letar sig fram genom området och längs denna växer sumpskog. I väster övergår området från granskog till öppen myrmark med myrgölar i de centrala delarna. Skogsområdet omgärdas, förutom av myren, av ungskog och nya hyggen.

På frisk mark står granen högvuxen och den har verkligen en imponerande höjd. Många av träden är grova vid basen. Det finns ett skikt av gamla granar, men de flesta träd är inte särskilt storväxta. Skogen på fastmarken innehåller få lövträd, men det finns grupper av både björk och asp och enstaka rönnar.

Sumpskogen däremot har en annorlunda sammansättning, med en betydligt större andel lövträd, som björk, al och sälg. I sumpskogen finns även ganska grova, trädliknande enar. Torrträd och lågor finns sparsamt inom hela skogen och en del av dessa är grövre lågor med påväxt av bland annat ullticka. Lavfloran är intressant, dels på de gamla enarna i den öppna sumpskogen och dels på de äldsta granarna.

Arter som du finner på granen

Anmärkningsvärda arter på gran är bland annat gammelgranslav, kattfotslav och grynig blåslav. På lövträden, asp, sälg och rönn förekommer ovanliga arter som till exempel blanklav, brunpudrad nållav, solfjäderlav och korallblylav.

Skogen är värdefull både för smådjur och fågellivet. Den tretåiga hackspetten häckar i skogen. Även gråspett, göktyta och duvhök har setts i området.

Kultur

Olkosberget är ett lägre berg väster om Fjällberget, norr om Örtjärn i södra Grangärde. Området är rikt på sägner om stora fyndigheter av kopparmalm som råddes om av bergstroll eller skogstroll så kallade bergråa eller skogsråa.

Olkostorpet som låg på Olkosberget är sedan länge borta, men enligt den gamla kartan från 1805 ligger Daniel Danielssons Olkos rödja inom naturreservatet, varifrån naturreservatet också fått sitt namn; Olkosröjningen.

Brand

Sommaren 2008 var det en skogsbrand norr om reservatet. Branden spreds in i området och spår efter branden syns på bland annat träden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 58 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss