Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holmsjöarna

I Holmsjöarna finns finns vassområden, sumpmarker, strandängar, betesmarker, åkrar, sjöar, vattendrag, lövskogar och barrskogar. Den här stora variationen ger ett rikt fågelliv. Flera fågeltorn och spångade leder gör det lätt att uppleva det spännande fågellivet.

Vid Holmsjöarna är det lätt att skåda fåglar eller bara vara i naturen. Genom området löper en markerad led, och det finns flera fågeltorn och en rastplats med eldstad.

Rastplatser

Fågeltorn finns vid Fåran, vid Vasstjärn och vid Lilla Holmsjön.

Vid Stora Holmsjöns södra stand finns en rastplats med rastbord, eldstad och vedbod. Vi fyller regelbundet på med ved men kan inte garantera tillgången vid varje stund. Är veden slut får du gärna kontakta förvaltaren så att vi vet att vi behöver fylla på.

Tänk på att elda med måtta så att veden räcker även till kommande besökare. Vill du vara säker på att kunna elda – ta med egen ved! Om ni eldar - se till att elden brunnit ut ordentligt innan ni lämnar rastplatsen så att det inte finns någon risk för att elden ska sprida sig.

Vid flytbron över Fåran i norr finns sittbänkar.

Markerade leder

En vandringsled går från den ena parkeringen till den andra, med avstickare till fågeltornen och rastplatsen vid Stora Holmsjön.

 • Från parkering till parkering är det cirka 3 kilometers vandring.
 • Från kanotstadion till rastplatsen vid Stora Holmsjön är det cirka 1,8 km.
 • Från Holm är det cirka 1,0 km till rastplatsen vid Stora Holmsjön.
 • Från Holm går vandringsleden vidare till fågeltornet vid Lilla Holmsjön, ytterligare cirka 600 meter vandring.

På flera ställen längs leden finns spänger att gå på. Tänk på att dessa kan vara hala när de är fuktiga.

Ta hänsyn till betesdjuren, och gå inte in i hagen med en hund!!

Tillträdesförbud kring sjöarna

Observera att delar av reservatet omfattas av beträdnadsförbud under perioden 1 april-15 juli. Detta för att inte störa det intensiva fågellivet under häckningsperioden. Det gäller en zon kring Lilla Holmsjön, Vasstjärn och Stora holmsjöns västra strand. Se karta nedan.

Vandringsleden, fågeltornen och rastplatsen berörs inte av beträdnadsförbudet – här kan du gå året om.

Näringsrika slättsjöar

Vid Torsång gör Dalälven en 90-graderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt mellan älvvallar, så kallade levéer. Dessa har bildats då jord och sand avlagrats och blivit högre och högre efter varje vårflod. Innanför levéerna finns sanka områden med flera sjöar.

Den delvis grävda kanalen Fåran binder samman sjöarna med Dalälven. Älvförbindelsen gör att vattenståndet i sjöarna varierar. På våren står stora delar av strandängarna under vatten.

På stränderna och i de näringsrika sjöarna frodas en rik växtlighet, vilket är en av orsakerna till naturreservatets mångfald av fåglar. Reservatets mest spännande växter finns i anslutning till sjöarna. Här växer bland annat näckrosor, blomvass och kalmus. Ovanliga arter är bandnate och trubbnate och i sumpskogen den sällsynta ormbunken granbräken.

Många fåglar - både rastande och stannande

Framför allt under vår och höst är Holmsjöarna en viktig plats för rastande flyttfåglar. Här kan de vila upp sig innan de drar vidare norrut på våren eller söderut på hösten.

Kring Fårans södra del och på översvämmade marker rastar olika vadare under vår- och höststräcket. Mer sällsynta änder och andra sjöfåglar som stjärtand, skedand, salskrake, smålom och storskarv kan också ses under vårsträcket.

Men även under häckningstid finns ett rikt fågelliv. Grågås och brun kärrhök hör till områdets karaktärsfåglar och ses nästan alltid i reservatet under sommarhalvåret. I sjöarna häckar skäggdopping, sothöna, kricka, enkelbeckasin, trana och fiskgjuse. I vassar och buskmarker trivs sävsparv, rör- och sävsångare, gräshoppssångare och rosenfink.

I lövskogarna runt sjöarna häckar vår minsta hackspett – mindre hackspett, liksom ormvråk
och lärkfalk. I skogen kan du spana och lyssna efter stjärtmes, sångare och trastar.

Marker som behöver skötsel

Förr i tiden brukades markerna i reservatet som slåtterängar. Med hjälp av lie skördades hö från de fuktiga maderna. Höet användes som vinterfoder åt traktens kreatur. Idag hålls markerna öppna av betande djur. Strandkanterna har också frästs vid flera tillfällen för att förhindra att sjöarna och strandängarna växer igen.

Betande djur

En kort sträcka ungefär 50 meter strax söder om Fårans fågeltorn går vandringsleden genom beteshagen. Ta hänsyn till betesdjuren, de är våra bästa landskapsvårdare! Tänk på att kor kan bli stressade eller nyfikna av hundar som kommer nära. Kika om korna är i närheten eller om du hinner gå igenom den korta passagen med hunden. När korna är i närheten rekommenderar vi att du inte går in beteshagarna med hund .

Där Fåran har sitt utlopp i Dalälven finns en grind in i hagen för den som på egen hand vill strosa runt i betesmarkerna i södra delen av reservatet. Tänk på att ta hänsyn till betesdjuren.

Naturreservatet Holmsjöarna har två entréer:

Vid Kanotstadion söder om Torsång. Parkera på den långsmala fickan längs vägen på älvsidan. Här finns plats för cirka 10 bilar. Här kör bilar fort, så var försiktig när du går över vägen för att komma till vandringledens start på andra sidan vägen. Holm, öster om Rommeholen. Här finns plats för cirka fem bilar.
Eldstad med bänkar intill vatten.

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • Under tiden 1 april-15 juli färdas inom området som har markerats på nedanstående karta:

Förbudskarta Pdf, 501.8 kB.

 • i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor
 • tälta eller uppställa husvagn. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar
 • parkera på annat än iordningställda platser. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar
 • färdas i området med båt eller annan vattenfarkost
 • medföra lösspringande hund
 • göra upp eld, med undantag för vid platser iordningsställda av Länsstyrelsen
 • skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1983
Storlek: 276 ha
Kommun: Borlänge, Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger i Borlänge kommun, cirka 7 km sydost om Borlänge.

Naturreservatet Holmsjöarna har två entréer:

 • Kanotstadion söder om Torsång. Parkera på den långsmala fickan längs vägen på älvsidan. Här finns plats för cirka 10 bilar. Här kör bilar fort, så var försiktig när du går över vägen för att komma till vandringledens start på andra sidan vägen.
 • Holm, öster om Rommeholen. Här finns plats för cirka fem bilar.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss