Dalen-Hökolsberget

En skog med en vandringsled och vägvisare

I byarna runt Rättvik har många gamla hagar och ängar vuxit igen. Dessa har i stor utsträckning då nyttjats som skogar där man gått och samlat ved för privat bruk. I Dalen-Hökolsbergets naturreservat har skogen dock fått vara i fred för yxan och sågen. Här har därför en artrik lövskog med många naturvärden bildats.

Område med stora variationer

Variationen är stor inom området från helt öppna ytor närmast byn till mycket tät lövskog där granen börjar göra sitt intåg. Bäckravinen och lövskogen i öster är klassade som nyckelbiotoper – skogsområden med höga naturvärden. Här finns många olika arter träd. De vanligaste är björk, gråal, asp och sälg. Lite mindre vanliga är rönn, hägg, lönn, tall och gran. Det finns grova aspar med bohål, äldre sälgar samt högstubbar, torrträd och asplågor.

Lavar, blommor och fåglar trivs i dessa skogar

Skinnlav har hittats i området vilket tyder på att skogsmarken har höga naturvärden. Den växer främst på gammal asp i blandskogar. I den fuktiga skogsmiljön är växtligheten frodig och det finns gott om olika blommor. Även fågellivet är rikt med t ex häckande spillkråka, stenknäck och rosenfink samt olika sångare, bl a grönsångare och härmsångare.

Från lövskog till granskog och lite andra arter

Upp mot Hökolsberget övergår lövskogen i gammal granskog där det finns mycket döda träd, både stående och liggande. I de centrala delarna, som sedan tidigare är ett biotopskyddsområde, är åldern på träden cirka 180 år och de ovanliga svamparterna ullticka, rosenticka och rynkskinn har påträffats på gamla, grova granlågor. Dessa svampar indikerar barrnaturskogar med höga naturvärden. Tjäder, järpe, tretåig hackspett och spillkråka finns i området som är relativt kuperat med inslag av små våtmarker. Granen är vanligast men här finns även lite tallar och björkar. Mindre avverkade ytor samt yngre skog förekommer också.

Vitsippor och fågelsång lockar till friluftsliv

På våren när vitsipporna blommar och fågelsången är som intensivast är det många som besöker Dalen. Skolorna och mulleverksamheten förlägger utflykter dit. Det är också ett viktigt strövområde för närboende, året runt. Toppen på Hökolsberget är ett vandringsmål och ett naturligt rastställe och utsiktspunkt.

Historisk markanvändning

Lövskogen ligger nära byarna och har troligen till stor del tidigare nyttjats som åker, slåttermark och betesmark. Man har tagit vatten från källorna intill bäcken och det finns minst tre äldre vattentag i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2010 av Rättviks kommun
Storlek: 52 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Rättvik

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@rattvik.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss