Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormorvallen

Gles skog med gran och tall. Foto.

Nordost om Fulufjällets nationalpark finner man denna branta, beskogade sluttning i anslutning till byn Mörkret och fäboden Stormorvallen, som gett reservatet dess namn.

Flera fördelar framkallar frodig flora

På dessa branta sluttningar finns goda förutsättningar för växtligheten. Kalken i berggrunden fungerar som gödning och silande vatten i den branta sluttningen gör att det sällan torkar ut här. Tillsammans med en lutning som ger ett varmare lokalklimat blir detta flera fördelar för flora. Här finner man den ståtliga nordiska stormhatten i sällskap med andra högvuxna arter som nordbräken, hässlebrodd, kärrfibbla, brudborste och flädervänderot. I de fuktiga delarna skapar detta också en frodvuxen granskog med hög bonitet. Bonitet betyder markens naturliga virkesproducerande förmåga.

Orörd skog med naturliga girlanger

Skogen är gammal och opåverkad av modernt skogsbruk. Det finns dock spår av tidigare huggningar i hela området, och i vissa delar även av huggningar av yngre datum. Skogsbete som förr i tiden utgick från Stormorvallen, sätter också sina spår på skogen. Som helhet kan ändå skogen kallas fjällnaturskog, med ett stort inslag av riktigt gamla träd och bitvis mycket av både stående och liggande död ved. Skogen ger därför överlag ett orört intryck, något som förstärks av den rikliga hänglavsfloran där särskilt garnlav, ofta i meterlånga girlanger, skapar ett vackert intryck.

Fåglar, skalbaggar och fjärilar av alla de slag

Storskogens typiska fåglar som lavskrika, duvhök, pärluggla och talltita har här sitt hem. Järpe och morkulla trivs i de fuktigare delarna. Längs Björbäcken påträffas strömstare och forsärla. Sannolikt finns en artrik och värdefull fauna av skalbaggar och småfjärilar knuten till den stora mängden död ved och lavrikedomen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får samlas in i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Slutligen är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2020
Storlek: 112 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss