Resjövallen

Fint vattendrag som rinner över stenar i en lummig skog.

Resjövallens naturreservat är en tilltalande naturmiljö i sig, men även som entré till ett större naturområde.

Före detta levande träd är bra

I anslutning till bäcken som flyter genom området, finns en gammal barrskog. Den har avsevärt bidragit till den rika artförekomst som området uppvisar. Detta tillsammans med att området tidigare ofta har brunnit, medför höga skogbiologiska värden. I skogen finns omkullfallna, ruttnande träd, så kallade lågor och en hel del brandstubbar. Båda dessa olika former av före detta levande träd, hyser en rad känsliga och krävande arter.

Dimma och fukt gör skogen artrik

Där skogen mer består av granar, lägger man märke till att hänglavarna trivs. Bäcken i norr är av högt värde genom forsdimman som ger upphov till en varaktigt fuktighetshållande påverkan på kryptogamfloran. Här återfinns också den starkt hotade arten trådbrosklav. Av övriga hotade arter som finns spridda över hela området kan nämnas gammelgranskål, rynkskinn, gränsticka, violettgrå tagellav, vedtrappmossa, rosenticka och stjärntagging. Till det kan läggas ytterligare ett antal så kallade signalarter som påvisar höga värden i området. Vegetationen i sluttningen är påverkad av kalkförekomsten i berggrunden och uppvisar bitvis högörtskaraktär med en rik kärlväxtflora.

Även fågellivet rikt

Fågellivet är inte lika väldokumenterat men arter knutna till naturskog såsom tretåig hackspett är observerad. Kungsörnen ses regelbundet på födosök över det stora vildmarksområde som här har sin början. Vid bäcken är strömstare och forsärla noterade och häckning är inte utesluten.

Historisk och nuvarande markanvändning

Området har historiskt uteslutande utnyttjats för skogsbruk. Här, som i dessa regioner i allmänhet, har dimensionsavverkning tillsammans med brand format skogsmiljön. Brandstubbar och lågor är här allmänt förekommande.

Jakten har alltid varit av stor betydelse i dessa trakter. Inom reservatsområdet i anslutning till bäcken återfinns en jaktstuga. Öster om reservatet utbreder sig ett vidsträckt vildmarksbetonat område i form av skogs- och myrmosaik.

Dessa områden har historiskt framför allt utnyttjats för jakt men förutsättningarna för övriga fritidsaktiviteter är goda genom områdets storslagenhet. Resjövallens naturreservat är därvid en tilltalande naturmiljö i sig själv men även som entré till ett större naturområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter,
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng,
  • cykla.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 71 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss