Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tangeråsen

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Naturreservatet Tangeråsen innehåller en 200-årig barrskog med många sällsynta växter och djur.

Barrnaturskogar med lite löv

Stora arealer består av barrnaturskogar, bland annat i nordsluttningen mot Tangeråstjärn, på Digerberget och Rull-Lassåsen. Där har endast enstaka plockhuggning skett under senare decennier. Det finns även inslag av enstaka lövträd som asp, sälg, vårtbjörk och rönn. I östligaste delen av skiftet ligger ett litet område med drygt 200-årig tallskog.

Mängder med hotade arter

Området innehåller en hel del död ved i form av lågor (omkullfallna, döda träd) och torrakor (stående, döda träd). Ett flertal fynd av rödlistade arter och så kallade signalarter i flera olika artgrupper har gjort. Som exempel kan följande nämnas:
- bland kryptogamer (rynkskinn, gränsticka, rosenticka, doftskinn, ullticka, tallticka, violettgrå tagellav, vitgrynig nållav, rörsvepemossa)
- kärlväxter (tolta, knärot, ögonpyrola, grönkulla)
- fåglar (spillkråka och tretåig hackspett)

Typiska nyckelbiotoper

Naturskogspartierna inom det blivande reservatet är mycket skyddsvärda och utgör fina exempel på så kallade nyckelbiotoper i ett i övrigt starkt påverkat skogslandskap. Andra delar av området består av kulturskogar av olika åldrar och beskaffenhet. Området är starkt kuperat och består av dalaporfyr, delvis överlagrad med diabas.

Spår efter bränder och kulturlämningar

Hela området är mer eller mindre brandpåverkat och det finns spår efter 4-5 bränder. Vid bäcken som rinner från Tangeråstjärn finns en kolbotten. Vidare finns det spår av några gamla husgrunder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet. Undantag gäller även för framförande av snöskoter på markerade leder på snötäckt mark.
  • störa eller skada djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m
  • skada växande eller döda – stående eller kullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, lavar och vedsvampar

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2005 av Älvdalens kommun
Storlek: 119 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Älvdalen

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@alvdalen.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss