Björnån

I Björnåns naturreservat finns tallarna som är över 500 år gamla! Här kan man se spår av upp till tre skogsbränder i form av brandljud i träden. Reservatet består av en mosaik av skog och myr.

Björnån rinner över sandsten

En liten tjärn finns i norra delen av området och Björnån, som gett namn åt reservatet, rinner längs reservatsgränsen i öster. Berggrunden utgörs av sandsten. Terrängen består av blockrik sandstensmorän vilket är typiskt för regionen.

Mager mark gav skydd från avverkning

På grund av den låga tillväxten och den oländiga terrängen har det i modern tid inte förekommit några avverkningar. Det finns gott om hålträd och gamla rester av brand i området. Vissa rödlistade arter förekommer t.ex. dvärgbägarlav. De gamla tallågorna ger dessa arter livsrum.

Skogsbilväg och stig hjälper besökare

Från allmän väg leder en skogsbilväg till området. Den slutar cirka 200 meter väster om Björnån och därifrån leder sedan en stig till reservatet. Det går en markerad strövstig genom reservatet och där finns ett vindskydd.

Björnåns naturreservat. Två män vandrar på myrmark vid skogsglänta med rygg mot kamera. Foto.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 58 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss