Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östra Almberget

Vacker utsikt över ett skogslandskap och en stor sjö.

Östra Almberget är en bergsformation som höjer sig markant över omgivande landskap. Reservatet omfattar topplatån och de omgivande sluttningarna och utgörs av naturskog med stor variation. Från bilvägen i norr finns en stig som leder upp på berget där besökare kan ta sig upp till toppen.

Mager bergsknalle med fin utsikt

Östra Almberget är ett berg vars topp når cirka 580 meter över havet. Bergets norra sida sluttar brant ner mot Södra Almsjön. Berggrundens sammansättning tillsammans med det tunna jordtäcket på berget bidrar till de ganska näringsfattiga förhållandena i marken.

Sällsynta arter trivs i dessa skogar

Att skogen här har höga naturvärden, märks genom att träden är i olika ålder, olika höjd och det finns många träd som är döda, stående eller liggande. Här finns även spår av tidigare skogsbränder. Denna variation skapar förutsättningar för många olika arter att leva här.

I tallskogen har lavarna kolflarnlav och ärgsprik hittats. I den grandominerade skogen på bergets nordsluttning är rikedomen av hänglavar stor med bland annat garnlavar av meterlängd. Andra ovanliga arter som hittats är kattfotlav, vedticka och gammelgranskål.

Kulturpåverkan

Skogarna på Östra Almberget har uppkommit då bränder för mer än 130 år sedan formade skogslandskapet. Andra mänskliga aktiviteter som har påverkat området är dimensionshuggningar och skogsbete.

Inom reservatsområdet finns inga kända fornlämningar, men i anslutning till reservatet, vid Södra Almsjöns norra strand, finns dokumenterat två boplatslämningar från stenåldern. Skogsbete bedrevs i området under den period då Almbergets fäbod, som ligger nordväst om reservatet vid Södra Almsjön, var aktiv. Utmarksbetet vid Almbergets fäbod har anor från 1600-talet.

Tjära har tillverkats i samband med fäbodvistelsen, sannolikt för att användas i det egna husbehovet på vallen som träkonserveringsmedel av redskap och båtar då även fisket i Almsjön var ett välkommet bidrag till hushållet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor och tjärstubbar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 131 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss