Kyrkberget

Utsikt över ett skogslandskap

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Sträckan upp till Kyrkbergets topp, är delvis brant och blockrik. Belöningen för den som ändå ger sig upp på Kyrkbergets södra topp är en hänförande utsikt från bergets hjässa.

Skog med stora variationer

Här finns torrare tallskogar, fuktiga stråk med mest gran och däremellan en blandning av de dessa med stort inslag av lövträd. De äldsta träden är upp mot 200 år gamla, men de flesta ligger runt 150 år. I den nordvästra delen finns det många döda träd, som granbarkborren får ta på sig skulden för.

Död ger liv åt skogen

Det är bra att det finns många döda träd i skogen. Det är viktigt inte minst för många insekter som behöver döende eller nyligen döda träd för sin överlevnad. Vissa insekter lägger sina ägg under barken där larverna sedan kan utvecklas, medan andra rovlevande arter som exempelvis den starkt hotade reliktsländan livnär sig på larver och puppor av barkborrar och andra vedinsekter. De vedlevande insekterna blir också mat till olika hackspettsarter. Spåren efter den tretåiga hackspetten – typiska ringformade hackmärken där den druckit sav – förekommer här och var på gamla granstammar i Kyrkbergets sluttning.

Fukt ger också liv

Tack vare läget vid Långsjön, låglänta sumpskogar samt en ostvänd sluttning, som undgår solens uttorkande strålar, blir klimatet tacksamt för många arter. Det gäller främst uttorkningskänsliga svampar, mossor och lavar. I kombination med gammal skog och död ved utgör det förhållanden som medför att många hotade eller mer eller mindre ovanliga arter trivs här. Lyssna bara på dessa poetiska namn för arter som har hittats i området - vedtrappmossa, gammelgranskål, rödhalsad vedsvampbagge, korthårig kulhalsbock och grönhjon.

Strapatsrikt vildmarksbesök

I området finns inga anläggningar eller anlagda leder. Området är ganska svårtillgängligt och inga anordningar planeras heller. Här får det orörda råda, vildmarkens förutsättningar bestämma hur och var du kan ta dig fram. Men det kan i sig bli en upplevelse och en erfarenhet att inse hur bra vi har det i alla de naturreservat där det finns leder och spänger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Vid mer omfattande eldning, som t.ex. under längre jaktperioder, ska ved medtagas.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 75 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss