Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vändleberget

Det här är en skog som ofta har brunnit. Det syns på att det växer mycket lövträd här och att man kan se spår efter bränder i stubbar och träd. Det har gynnat många arter, men framför allt hackspettar. Nu har länsstyrelsen medvetet bränt ytterligare delar av området, för att inte skogen ska växa igen med barrträd.

Kuperat område med branter och bäckar

Vändleberget ligger inom ett stort bergsområde, där det finns ytterligare två naturreservat med liknande karaktär - Nybrännberget och Gänsberget. Terrängen är kuperad och den branta östsluttningen mot Pellasbäcken är ibland storblockig och svår att ta sig fram i. På ett par ställen reser sig större klippväggar i skogen. Här växer en lövrik granskog men även andra naturtyper finns i området. Längs Pellasbäcken i öster växer sumpskog, i östsluttningen växer lövskog och överst i sluttningen står riktigt grova tallar och aspar. Det är gott om brandpåverkade torrakor och tallar med brandljud. 

Naturlig och mänsklig brand

Skogen här har under århundraden påverkats starkt av naturliga bränder. Reservatet kan ses som en liten rest av det landskap som var vanligt innan människan började bruka skogen. Återkommande bränder skapar en skog, där trädens ålder, diameter och höjd är varierad och där inslaget av död ved är stort. Just här är inslaget av grova lövträd anmärkningsvärt. Många träd har överlevt flera bränder. Tydliga brandspår, i både levande och döda tallar, visar områdets brandhistorik. Återkommande bränder är en förutsättning för många arters överlevnad. För att dessa ska bli ännu fler, genomfördes här en naturvårdsbränning 2004. Efter det har ännu fler lövträd etablerats i området. För att skydda den spontant uppväxande lövskogen har området stängslats in. Du är välkommen att gå in i det stängslade området men var noga med att stänga grindarna efter dig.

Muren ska också skötas

I de sydöstra delarna finns spår av tidigare uppodlade områden. Ett av dessa tydliga spår är den mäktiga stenmuren, beklädd med mossa. Stenmuren, som syns i bildspelet är ett skötselobjekt som ska hållas fritt från igenväxning enligt skötselpanen.

En stolpe med ett märke för naturreservat framför en skog

Foto här och i bildspelet: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 71 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss