Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vargåsen

En tjärn med ett skogsbeklätt berg i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skogen i det här området skiftar mycket från de högre höjderna jämfört med nere i sänkorna. På högre och torrare mark växer en risig tallskog, medan det i de blötare sänkorna finns granskog. Däremellan består skogen av en frodig blandskog.

Gammal tallar med arter med konstiga namn

I tallskogarna finns ganska gott om lågvuxna bredkroniga tallar runt 300-årsåldern. Tallticka är vanlig här och en tall med angrepp av den rödlistade skalbaggen reliktbock finns också. I blandskogen, som upptar den största delen av området, är marken mossig och risbevuxen. Träden är högre och inslaget av asp är ganska stort på sina håll. Flera rödlistade arter andra arter som tyder på höga naturvärden, finns här. Bland dem kan nämnas koralltaggsvamp, gränsticka, gräddporing, vedticka, granticka, lunglav, korallblylav, knärot och tretåig hackspett. I granskogssänkorna finns även ullticka.

Kanske finns det vättar i vätarna?

Flera bäckar och vätar finns i området, delvis med mer örtrik vegetation. Vätar är grunda sänkor med dålig vattenavrinning. Vätarna är vattenfyllda under vinter och vår men torkar ut under sommaren. Sammantaget har Vargåsen ett högt naturvärde knutet till områdets storlek och de naturskogsartade förutsättningarna.

Ej påverkad av modernt skogsbruk - men dock av bränder!

Skogen har inte påverkats av modernt skogsbruk, vilket syns på trädens olika åldrar och storlekar. I äldre tid var den förmodligen mer brukad, vilket syns på att det finns en tydlig körväg upp genom blandskogen söder om sjön. Brandljud i tallarna tyder på att här har gått fram en skogsbrand, gissningsvis runt åren 1850 och 1880.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark. Undantag gäller för de skoterleder markerade av Länsstyrelsen, då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 203 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss