Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gärdsgruvan

Österängsåns flöde har här, under årtusendena, skapat en vacker och lumig ravin genom landskapet. Den är på sina ställen 250 meter bred och 20 meter djup. Gärdsgruvans naturreservat är en mindre "ganne" till Enåns naturreservat som ligger längre österut, och har liknande naturvärden.

Ravinmiljö med stor variation

Botten på ravinen har nyttjats för slåtter långt tillbaka i tiden av folket i Nedre Gärdsjö by. Namnet på reservatet är hämtad från en sådan slogplats. Slåttern har upphört för länge sedan och på ravinbotten finns nu en säregen miljö med omväxlande ”halvnaturlig” ängsmark uppblandad med björk och gran av varierande ålder. I de tätare, yngre björkområdena är småfågellivet mycket intensivt vår- och sommartid. Länsstyrelsen har ambitionen att återuppta slåtter eller bete på delar av dessa ytor.

I ravinbranterna finns grov granskog med en mängd lågor och torrträd. Detta i kombination med det skyddade fuktiga läget gör slänterna mycket attraktiva för krävande mossor, lavar och svampar. De ovanligaste av dessa är de starkt hotade mossorna sväm- och timmerskapania samt den lika hotade trådbrosklaven. Utöver dessa finns drygt 20 andra rödlistade arter i reservatet.

Österängsån, som ömsom flyter fram lugnt i stora meandrar, ömsom rinner mera strid, är inte speciellt biologiskt rik men här finns fortfarande en försurningskänslig bottenfauna och fiskar som stensimpa och lake.

Omgivande skogsmarker

Skogen på den omgivande heden är av helt annan karaktär, talldominerad med en markflora dominerad av ris och lavar. De tallbestånd på heden som tagits med i reservatet har vanligen en ålder, 200-250 år, som är sällsynt överlag men speciellt ovanlig så här nära bebyggda områden. Länsstyrelsen har för avsikt att genomföra mindre naturvårdsbränningar på tallheden för att gynna svamp och flora.

Cykla och gå till kyrkan

Tvärs igenom reservatet löper den gamla landsvägen som går mellan Gärdsjöbygden och Rättviks kyrka. Denna, den så kallade "gamla kyrkvägen" har flitigt nyttjats av såväl cyklister som ryttare för transporter mellan Rättviks tätort och Gärdsjöbygden. Den har i samband med bildandet av reservatet, rustats i samverkan med bysamfälligheterna i området. Längs denna, vid bron, planeras det också en rastplats för framtida besökare.

En bro över ett mindre vattendrag

Samtliga foton på sidan: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkull fallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark med undantag för följande: fordon får framföras på de skogsvägar som framgår av kartan i bilaga 3.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar, vedlevande svampar eller samla in djur,
  • genomföra större eller återkommande organiserade arrangemang så som tävlingar och lägerverksamhet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 38 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss