Draggaberget

En skada i ett gammalt träd, orsakad av en brand.

Ett brandljud i en gammal högstubbe visar att området en gång har brunnit. Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Reservatet består av en tallskog som har uppkommit efter en brand i början av 1800-talet. Det finns rikligt med döda stående och liggande träd, vilket är typiskt för urskogar.

De många döda träden gynnar många svamp- och insektsarter som är beroende av död ved. Reservatet har ett högt värde för bevarandet av den biologiska mångfalden. De enda spår av avverkning som finns i reservatet är tre stubbar i den sydöstra delen av området.

Elden gick hårdast fram i de övre delarna av området där endast få furor överlevt. Längre ner i sluttningen ökar andelen gamla träd. I en fuktigare svacka finns 300-åriga granar, som helt undgått elden. Torrakor och lågor ses över hela området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen (för undantag - se beslut)
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar.
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller med- vetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund
  • elda.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 41 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss