Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jutjärn

Jutjärns naturreservat består, förutom av en liten tjärn med märkligt vattenflöde, även av spännande alkärr och prunkande blomsterängar. Här är både växtligheten och geologin av stort intresse.

Få växter i sjön, men desto fler på land

Det höga pH värdet i Jutjärn skapar en livsmiljö som endast få organismer kan hantera. Vegetationen i sjön är därför sparsam, men gäddnate, hästsvans och näckmossa finns.

Om vattnet är artfattigt så är de omgivande markerna runt sjön desto rikare. Runt Jutjärns stränder finns väldigt många kalkgynnade starrarter. Starr är ett halvgräs som trivs i blöta marker. Här växer drygt ett 20-tal av dessa, däribland sällsyntheter som huvudstarr, tagelstarr, jämtstarr och hårstarr. Men det slutar inte där...

Längre ned, i en flack sänka, finns ett märkligt kärr med gråal. Liksom i sydligare nejders klibbalkärr är gråalarnas vattenomflutna trädsocklar ett eldorado för mossor och lavar. Den ovanligaste av dessa är den starkt hotade mossan svämskapania, som här hittades för första gången i landet. Den finns med i bildspelet ovan. Nästan lika exklusiva arter är mikroskapania och trådbrosklav. Vid kärret finns även intressanta kärlväxter, som skuggviol och älvfräken.

Speciella blommor och svampar

I området finns ängar som prunkar av både vanliga och ovanliga blommor. Som mest utpräglat är detta vid den så kallade Jutjärnsängen där starkt hotade arter som fältgentiana och smällvedel växer frodigt. Ängen har också många orkídéer - tvåblad, skogknipprot och brudsporre. Även ängssvamparna lädervaxskivling och musseronvaxskivling har noterats.

Mycket mer går att skriva om Jutjärns speciella flora, men det får ni läsa mer om i områdets skötselplan, som finns bifogad under "Mer information".

Märklig geologi ger området ännu högre värde

Områdets geologiska värden är stora. Reservatet landformer skapades vid slutet av istiden genom avtappningen av en isdämd smältvattensjö, som fanns vid Furudal några mil norröver. De sand- och grusavlagringarna som avsattes via denna isälv, har gett området en egenartad hydrologi.

Här finns ömsom ytliga vattenflöden och ömsom underjordiska. Jutjärnen är endast 2 ha stor med ett maxdjup på blott någon meter. Den har inget synligt tillflöde, utan är matad med grundvatten från ett underjordiskt tillflöde. Vid tjärnens norra ände kan man se det inströmmande vattnet bubbla upp ur bottensedimenten. Detta är mättat på kalk, men mycket av kalken fälls ut på botten som ett vitt pulver, så kallad kalkbleke.

Genom området löper flera förkastningar, troligen uppkomna i samband med meteoritnedslaget norr om Siljan för 380 miljoner år sedan. Den tydligaste löper sydväst, och parallellt med Jutjärn och är orsaken till områdets dramatiska topografi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkull fallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: transporter med lättare lantbruksfordon, i syfte att bruka skiften i anslutning till reservatet, får ske längs med de sträckor som avbildas på kartan i bilaga 3 (se beslut och skötselplan i faktarutan).

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
  • genomföra större eller återkommande organiserade arrangemang, så som tävlingar och lägerverksamhet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 57 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss