Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eländesgraven

Jättesköldlav, elfenbenslav, trådbrosklav, rödbrun blekspik, grynlav, knottrig blåslav nordstjärnmossa …. och listan fortsätter. Samtliga är lavar och mossor som är mycket ovanliga i dagens skogar. Och alla finns bland annat i naturreservatet Eländesgraven, ett stenkast från vägen förbi Foskros. Här finns spännande och djupa bäckraviner med gammal skog som ger en hög och jämn fuktighet – precis vad den här typen av växter kräver.

Eländesgraven, en bäckdal med en huvudravin och en sidoravin, mynnar en knapp kilometer innan inloppet i Storån direkt nedanför Hällsjön och i direkt anslutning till Långfjällets naturreservat.

Kraftiga flöden vid inlandsisens avsmältning torde ha skulpterat ut dalen. På den tiden nådde sannolikt Storån ända upp till Eländesgravens mynning. Idag har de djupaste nedre delarna av dalen branta sidor på 20-30 meters höjd. Det växer granskog i själva graven, skog med enstaka äldre träd och ett ganska stort inslag av torrakor. Här och var finns ett större inslag av björk och tall.

Det som gjort Eländesgraven känt bland biologer är att skogen och klipporna utgör växtplats för flera oceaniska lavar som kräver miljöer med hög och jämn fuktighet. Två av dessa, jättesköldlav och elfenbenslav, betraktas som akut hotade. Även den starkt hotade trådbrosklaven förekommer i sällskap med bland annat rödbrun blekspik, grynlav, knottrig blåslav med flera. Även mossfloran torde vara av mycket stort intresse, men är mindre väl undersökt. Nordstjärnmossa, praktklipptuss och vedtrappmossa är några exempel på funna rödlistade mossor.

Skogen som omger Eländesgraven är synnerligen mager. Den domineras av klen och lågvuxen men gammal tallskog på hällmarker. Tallskogen är starkt brandpräglad och hyser de för denna skogstyp karaktäristiska strukturerna i form av torrträd, överståndare och lågor.

Eländesgraven är också ett omtyckt och spännande utflyktsmål.

Berggrunden inom naturreservatet består av arkosisk sandsten, en slags bergart, och jordarten består i huvudsak av morän utom i reservatets västligaste del där den består av isälvssediment.

Samtliga foton: Sebastian Kirppu.

Skog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 100 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss