Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Smolbäcken

Närbild på blå skylt med vit stjärna
En gles tallskog i en brant där lite snö har börjat falla.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Smolbäckens naturreservat ligger vid Långfjällets södra spets. Här finns en gammal blandskog längs fjällbranten. Smolbäcken forsar fram i flera vattenfall längs sluttningen. Sällsynta lavar som hållav och trådbrosklav växer på träden. I de rika kärren skapas en oas för fjällens ovanliga växter. Här växer bland annat brudsporre och tibast.

Över den branta sydvästbranten av Nadden, i Långfjällets naturreservat störtar Smolbäcken ned i det angränsande reservatet som fått dess namn. Reservatet ligger mellan omkring 540 och 675 meter över havet.

Här finns en intressant och artrik miljö, vilket understryks av fyndet av hållav som är ett av tre kända fynd i länet. Även den mycket sällsynta trådbrosklaven är funnen här. Nedströms längs bäcken är vegetationen rik med bland annat strutbräken. Skogen innehåller här högstammig gråal. Skogen i sluttningarna på ömse sidor om bäcken är naturskog, medan skogen på den flacka marken mot sydost är kalavverkad. Där stod sannolikt ett intressant rikt gråalkärr att döma av uppslaget av gråal som har följt av avverkningen. I detta rikkärr - en slags myrmark med stort innehåll av kalk - finns till exempel trådfräken, tagelstarr, brudsporre och tibast.

Den branta sluttningen sydöst om Smolbäcken är en intressant, upprepat brunnen tallskog, där enstaka glest stående grova överståndare står omgivna av olika generationer tall, ofta mycket tätt och med klena dimensioner. Denna beståndskaraktär är idag ovanlig i länets skogar.

Berggrunden inom naturreservatet utgörs av kvartsit och jordarten består av morän.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 111 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss