Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalahästar

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Så styrs Länsstyrelsen

Vårt uppdrag

Verksamhetsplanering och årsredovisning

Landshövding och länsledning

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller besöka oss.

Kontakta oss

Vår värdegrund

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara på länets möjligheter. Vi ska värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen.

Det är ett viktigt och ibland svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar. Den utgår från de fyra ledorden; rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vår organisation

Bild av länsstyrelsens organisation

Vår organisation består av:

Länsledning

Funktionen för ledningsstöd

Avdelningen för naturvård

 • Enheten för vilt
 • Enheten för naturskydd
 • Enheten för naturförvaltning
 • Enhetel för fjällförvaltning

Avdelningen för hållbar utveckling

 • Enheten för Agenda 2030
 • Enheten för landsbygd, mark och företagsutveckling
 • Enheten för jordbruk och djurskydd

Avdelningen för miljö och samhällsplanering

 • Enheten för vatten
 • Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet
 • Enheten för miljötillsyn och efterbehandling
 • Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd

 • Enheten för intern service
 • Enheten för ekonomi, personal och kommunikation
 • Rättsenheten
 • Enheten för samhällsskydd

Insynsråd

Delegationer

 • Miljöprövning
 • Viltförvaltning

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)