Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bröttjärnaån

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Bröttjärnaån skulle kunna beskrivas som en miniatyrdjungel med svenska mått. Här ligger död ved huller om buller och många olika växt- och djurarter trivs här. Håll er till stigen, särskilt vid blött väder, då det annars kan vara svårt att ta sig fram. Tänk på att hålla hunden kopplad för att inte störa eventuellt bobyggande bävrar!

Döda träd huller om buller i spännande ravin

Reservatet ligger i och omkring en bäckravin som omger själva Bröttjärnaån. Ravinen har skurit sig ner genom älvsedimenten till moränen. I området finns mest björk och gråal. Skogen är tät med en stor variation på åldern. Den är mer luckig på botten av ravinen. Död ved finns i riklig mängd både stående och som lågor. Det gynnar hotade vedsvampar, lavar och insekter, även barktickan på asp. Här kan man stöta på bäver, som finns längs delar av ån.

Kulturhistoriska lämningar visar på tidigare brukande

Bröttjärnaån har haft en kvarn vid mynningen till Dalälven, spår av intaget kan skönjas. I riksantikvarieämbetets fornlämningsregister anges att ån har varit ett hyttområde med spridd slaggförekomst i åns botten. I ravinens botten och niporna finns rester av gamla lador samt spår av inägor. I den västra slänten finns en gammal jordkällare.

Besökare bör hålla sig till stigen

Bröttjärnaån är lätt tillgängligt från den åkerväg som når området söder om järnvägen. En strövstig anläggs genom området från Dalälven genom området fram till järnvägen. Informationstavla finns med karta över området och i reservatet förekommande strövstigar. Då marken i området är känslig för slitage bör är det lämpligt att besökare håller sig till strövstigen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar.
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d,
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,- göra upp eld,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 12 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss