Skyfallsliknande regn i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Veksjömyr

Vidsträckta myrmarker och gamla skogar. Det är vad som möter dig när du besöker Veksjömyr. Området erbjuder besökaren en fin upplevelse av stormyrens skönhetsvärden. Rasta vid vindskyddet eller stanna till vid den gamla eldpallkojan.

Vid myrar med rikt fågelliv och gamla skogar

De vidsträckta våtmarkerna inom Veksjömyr är helt orörda och byggs upp av en stor variation av olika våtmarkstyper. Skogarna i är i många delar av hög ålder med ringa och försvinnande spår av skogsbruk. Merparten utgörs av tallskog med inslag av mycket gamla träd. I myrkanter och längs vattendrag växer en vacker granskog med mycket hänglavar på träden. Den ovanliga varglaven växer på gamla torra stubbar på myrarna.

Området är variationsrikt både vad gäller trädens trädslagsblandning, åldersfördelning och dimensioner. Det finns bitvis mycket död ved i olika storlek och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för en stor artrikedom både bland växter och djur. Djurlivet omfattar nordligt förekommande arter med sällsynta inslag. Särskilt rik är fågellivet på myrarna.

Kulturhistoriska värden

Två fornlämningar i form av fångstgropar och en blästplats finns dokumenterade från områdets södra del. Området har under självhushållningsepoken nyttjats på sedvanligt vis genom fäboddrift och myrslåtter. Talrika spår efter forna tiders dimensionshuggningar påträffas.

Friluftsliv

Veksjömyr kan erbjuda besökaren en fin upplevelse av stormyrens skönhetsvärden, förstärkt av sjöarna och de talrika småvattnen. Gammelskogen på tallåsarna eller gransumpskogen längs vattendragen bidrar till den vildmarksbetonade inramningen. Fiske och jakt kan utövas i en tilltalande vildmarksmiljö.

Lissbäckskojan är en eldpallkoja som står öppen för allmänheten och sköts av Särna-Idre Besparingsskog (Besparingen). Vid Djuptjärnen finns en iordningställd rastplats med ett vindskydd som sköts av Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening. Här finns även en parkeringsyta intill vägen. En enkel bro leder över Lemmuvadet och sköts av Besparingsskogen.

I bildspelt ovan kan du se en bäverhydda intill ett vattendrag, kabbeleka, gul parasollmossa och den gula laven på den döda stubben heter varglav.

Ett ensamt träd står på en vidsträckt solbelyst myr

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra snöskoter då marken är snötäckt. Fram till den 31 mars och därefter företrädesvis på markerad skoterled enligt bilaga 3. För färd utanför led ska särskilda aktsamhetsregler beaktas - läs mer här Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom inte tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av vattenlevande insekter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 2712 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss