Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trontupp

Reservatet innehåller mycket död ved i olika nedbrytningsfaser. Foto.

I reservatet finns stor tillgång på död ved, särskilt liggande död ved i olika dimensioner och nedbrytningsfaser. Foto: Caroline Seger, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Trontupps naturreservat ligger cirka 6 kilometer sydväst om Borlänge tätort. Reservatet har fått sitt namn efter den bergstopp som finns i dess norra del.

Trontupps naturreservat karakteriseras av barrnaturskog i kuperad terräng, vilket betyder att skogen är naturskogsartad med en stor del gamla träd mellan 100-150 år. Gran är det dominerande trädslaget. På höjderna är inblandningen av tall större än i övriga delar. Det finns även inslag av enstaka gamla lövträd såsom asp, sälg och rönn. I reservatets centrala och norra delar finns även mindre ytor som är bevuxna med ung lövskog.

Rödlistade och skyddsvärda arter

Reservatet hyser ett flertal rödlistade och skyddsvärda arter, knutna till skogstyperna barrnaturskog och lövskog.

Granarna är ställvis hänglavsklädda. Bland hänglavar finns den rödlistade arten violettgrå tagellav.

Barrblandskogen är av frisk blåbärstyp , med typiska arter i fältskiktet såsom blåbär, ormbunkar och revlummer. Man kan också hitta signalarten blåsippa, som indikerar att det finns stråk med näringsrikare mark.

I områden där trädskiktet är tätt och ljusinstrålningen låg breder istället tjocka mossmattor ut sig, däribland signalarten kantvitmossa som trivs i områden med hög luftfuktighet.

Ullticka, rynkskinn och vågticka

Ullticka är en rödlistad vedsvamp. Foto.

Ullticka är en rödlistad vedsvamp. Den växer på undersidan av omkullfallna, döda träd av framför allt gran. Ullticka är ett exempel på signalart som indikerar skog med hög artrikedom. I områden där det finns signalarter brukar många andra ovanliga arter trivas. Foto: Caroline Seger.

Det finns många ovanliga vedsvampar i Trontupp då det finns både liggande och stående död ved. Till exempel är de rödlistade arterna rynkskinn, ullticka och vågticka observerade i området. Dessa arter växer på omkullfallna, döda träd av framför allt gran. Tillsammans med till exempel rynkskinn och ullticka brukar många andra ovanliga arter trivas och de används därför som indikatorer på skog med hög artrikedom, så kallade signalarter.

Knärot

Av kärlväxter finns bland annat orkidén knärot, som är en fridlyst art och är en mycket god indikator för skyddsvärd skog .

Orkidéen Knärot - en skyddsvärd art. Foto.

Orkidén knärot är en fridlyst art. Det är en mycket god indikator för skyddsvärd skog. Foto: Caroline Seger.

Bevara skogstyper i området

Syftet med naturreservatet är att bevara de skogstyper som finns i området. Skogstyperna är barrnaturskog och lövskog. Naturreservatets skogar hyser värdefulla strukturer och ett flertal rödlistade arter. Syftet är även att bevara de arter, knutna till aktuella skogstyper, som kan finna livsrum i detta område. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och bevarandet av naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. För att områdets naturvärden ska bevaras måste det undantas från skogsbruk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur till exempel insekter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2023.
Storlek: 35 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

En informationstavla planeras att sättas upp i reservatets norra del. Någon iordningsställd parkering finns inte inom eller i anslutning till reservatet. Länsstyrelsen hänvisar inte biltrafik ända fram till reservatet, hit är du välkommen antingen till fots eller med till exempel cykel.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss