Hornan

I naturreservatet Hornan finns en gammal granskog som är draperad av hänglavar. Tittar du riktigt nära ser du att på stammarna finns massvis av knappnålslavar, bland annat den mycket ovanliga arten vitskaftad svartspik. Längst i söder mot Dalälven finns ett vackert vattenfall.

En mängd rödlistade arter har påträffats i området, särskilt i anslutning till själva vattenfallet där inte mindre än ett tjugotal rödlistade arter växer, bland annat smalskaftlav och trådbrosklav. Längre uppströms i de på lågor mycket rika granbestånden är även typiska naturskogssvampar som rosenticka, ullticka, kötticka, gränsticka och doftskinn funna.

I norra delen av reservatet finns också en gammal tallskog med ligande döda träd med den ovanliga dvärgbägarlaven.

Berggrunden inom naturreservatet består av sandsten och jordarten utgörs av morän. Nivåskillnaderna är tämligen stora inom naturreservatet, från omkring 425 meter över havet vid Hornans mynning i Dalälven i reservatets sydligaste del till drygt 530 meter över havet i de nordligaste delarna.

Närbild på stenar med märkliga sprickor

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 118 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss