Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bötåberget

Naturreservatet, som är uppdelat i två delområden, ligger invid sjön Öjen. Här har skogsbranden härjat, men det har inte bara lett till död, utan liv. Många arter kräver att skogen brinner med jämna mellanrum för att de ska kunna överleva. Sådan arter finns det gott om här!

Branden har gett området stora värden

Detta drygt 100 hektar stora naturreservat består av äldre barrskog och myrmark. På Bötåberget har branden härjat och skapat frodiga lövbrännor. Där branden inte har kommit åt, finns fortfarande magra tallskogar. Naturvärdena finns i de rika förekomsterna av brandstubbar, gamla tallågor, äldre lövträd och lokar (små blöthål) i granpartierna. I den fuktigare skogen finns många döda träd och tack vare det även naturvårdsintressanta arter.

Sällsynta djur och växter med roliga namn

I området finns skyddsvärda arter såsom timmerskapania, liten hornfliksmossa och koralltaggsvamp. Brandgynnade arter som läderlappslav, blågrå svartspik, dvärgbägarlav, knärot och nattviol återfinns ibland talrikt. Tretåig hackspett, gråspett och järpe har observerats i området. Inte så sällsynt, men ändå rolig att hitta, är ärgspik som finns med på bild ovan.

Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 där naturtypen västlig taiga och arten platt spretmossa, Herzogiella turfacea pekas ut. Mikroskapania Scapania carinthiaca har påträffats i området och planeras föreslås som ny Natura 2000-art för området.​

Foto: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna.

En liten tjärn med skog bakom

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon på barmark och snötäckt mark.

Tillstånd krävs för att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 111 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss