Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Erik-Hanstjärn

Vy över skogstjärn med skogar i bakgrunden. Foto.

Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Sydost om Ågsjön, en dryg mil öster om Svärdsjö, ligger Erik-Hanstjärn. Här breder ett böljande landskap ut sig med en mosaik av våtmarker, skogar och vattendrag om vartannat.

Den 17–18 maj planerar Länsstyrelsen i Dalarnas län en naturvårdsbränning i naturreservatet Erik-Hanstjärn, nordost om Svärdsjö.

Under bränningen kommer rök att vara synlig i området, framför allt i riktning mot Åmot, Jädraås och Ockelbo. Bränningen är kommunicerad med räddningstjänsten enligt rutin. Efter bränning kommer området att bevakas till dess att området är helt kallt.

Läs mer om projektet Life2Taiga och naturvårdsbränningar:

Life2Taiga

En överblick av området

Norra halvan av naturreservatet består mestadels av våtmarker. Där hittar man också tjärnen som har givit området sitt namn. Söder om tjärnen ligger ett större skogsområde med talldominerade skogar på små blockrika moränåsar med våta svackor emellan. Södra delen av reservatet består i huvudsak av öppna våtmarker och sydgränsen går längs en liten ringlande bäck. I det nordvästra hörnet av reservatet ligger den kulliga, skogbeklädda Ollesudden. Den är avskuren från huvuddelen av reservatet av tomtmark och ett mindre hygge.

Skog med levande träd och död ved

Skogen i naturreservatet är varierad, med träd i olika ålder. Det finns mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. Död ved är hela träd eller delar av träd som har dött, fortfarande står kvar eller har trillat omkull. Död ved är en viktig beståndsdel i en skog med höga naturvärden, eftersom många arter är beroende av den. De flesta tallar är mellan 90–150 år gamla, men det finns äldre träd från tidigare generationer. Det finns gott om torrakor (stående döda träd) och äldre lågor (liggande döda träd). Den gamla döda veden bär oftast spår från tidigare skogsbränder.

Fuktiga delar med gran och andra med strövvänlig tallskog

I en del av de låglänta flacka partierna, samt i närheten av bäcken i söder, är det istället granen som dominerar. Kring den lilla bäcken, som går in i reservatet österifrån, finns en gles sumpskog av gran och björk. I andra fuktiga delar finns tallsumpskog. Längst i väster finns ett parti tallskog som skiljer sig markant från övriga delar. Skogen växer på isälvsediment och omges av öppna våtmarker. Marken är flack och strövvänlig. Tallarna är gamla, upp mot 200 år, men skogen ger ett betydligt mer städat intryck än övriga delar av reservatet och den döda veden består främst av vindfällen.

Fågel, fisk och mittemellan

Ja, fiskbeståndet är kanske inte vidare undersökt här, men bland de intressanta fågelarter som har hittats här, kan nämnas buskskätta, storspov och smålom. Mitt emellan får väl svamparna och lavarna räknas. Här finner vi ullticka, kolflarnlav och vedskivlav, varav de två sista är tydliga tecken på att skogen har brunnit till och från.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du i Vintjärn köra söderut mot Ågsjön. Strax innan Stugtjärn finns en vändplan där man kan parkera, plats för cirka 5 bilar. Vägen vidare söderut är permanent bommad. Fortsätt vägen till fots, och mitt för Stugtjärnen går en stickväg in mot reservatet (vägen är bommad en bit in).

Reservatsskylt saknas i dagsläget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 176 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss