Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjället

Välkommen till skalbaggarnas favoritskog! Skogen i Fjällets naturreservat har brunnit upprepade gånger, vilket skapat ypperliga miljöer för en rad krävande skalbaggsarter, men också en ljus och vacker tallskog för oss människor att vandra i. Besök också stenblocket som lockar klättrare, och håll utkik efter lokar – märkliga sänkor fyllda av vatten, som är hem åt en rad sällsynta arter.

Skogen i Fjällets naturreservat domineras av tall, men har smärre inslag av barrblandskog och lövträd. Träden i olika generation vittnar om de upprepade bränder som skogen drabbats av, och som skapat de livsmiljöer som är så gynnsamma för exempelvis skalbaggar. Många träd är döende eller fallna, vilket också bidrar till den biologiska mångfalden. Delar av skogen ligger i fuktigare områden, i anslutning till våtmarker. Dessa är föga påverkade av människan, och bidrar till intrycket av orördhet i området.

Håll utkik efter lokar

Marken består delvis av sand, delvis av storblockig moränmark. Här finns också fuktig granskog samt några märkliga så kallade lokar, det vill säga temporärt vattenfyllda sänkor. Dessa miljöer gynnar ett stort antal sällsynta och krävande arter, särskilt bland svampar och skalbaggar. Nedan syns en av lokarna i vinterskrud.

Frusen vattensamling i skog, vinter.

En lok i Fjällets naturreservat. Foto: Sebastian Kirppu.

Ovanliga skalbaggar

I området finns skyddsvärda arter såsom tallört, nordlig brunbagge, brun barkbock, tjock trevarlav, motaggsvamp och gräddporing. Bilden nedan föreställer ett kläckhål efter en raggbock, ett slags skalbagge.

Hål i en trädstam, orsakat av en raggbock.

Hålet i trädstammen har orsakats av en raggbock, en slags skalbagge. Foto: Lennart Bratt.

Jätteblock lockar klättrare

Ett stort stenblock lockar besökare till området, inte minst klättrare. För att hitta till blocket, kan du promenera på vandringsleden som börjar vid den skogsbilväg som går igenom området. Här är enkelt att ta sig fram. På många andra håll, däremot, domineras marken av moränblock, som gör att det är ganska besvärligt att vandra. Platsen för blocket framgår också av kartan nedan.

Goda svampmarker

Något som också torde kunna locka besökare till Fället är att här växer gott om svamp under hösten – inte minst av den eftertraktade sorten Karl Johan.

Ett stort stenblock i en skog.

Detta jätteblock lockar klättrare till området. Foto: Lennart Bratt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att...

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2022
Storlek: 88,2 hektar
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat!

Det tar ofta åtminstone ett år att få gränsmarkeringar och informationsskyltar på plats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss