Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djupbäcka

Vy inifrån ett vindskydd ut mot höstfärgad skog

Så här ser det ut inifrån vindskyddet som ligger 300 meter från parkeringen vid Djupbäcka. Foto: Åsa Rydell, Leksands kommun.

Djupbäcka är ett kommunalt reservat på 7 hektar som bildades 2006. Reservatet består av åkermark och en bäckravin ner mot Österdalälven. Bäcken rinner från bergen i väster och skär sig ner 40 meter genom sedimenten för att nå älvens nivå.

Ravin med stor artrikedom

Ravinen har en flack botten och skogen är gammal med många döda träd. Det är mest gran men även björk, al och rönn. Den goda tillgången på död ved i lågor och torrträd ger livsrum för vedlevande arter. I ravinen förekommer flera växter med speciella krav på livsbetingelser, till exempel trolldruva, knärot, getrams, lundelm och den mycket sällsynta skuggviolen.

Ravinens säregna mikroklimat är också nämnvärt. Under varma och soliga sommardagar når som regel inte temperaturen över 18-gradersstrecket. Samtliga hackspettsarter, förutom den vitryggiga, har noterats här och kompletterat med järpe, gärdsmyg, rödhake, kungsfågel och de olika arter av trastar är ravinlandskapets gammelskog ett väl skyddsvärt område. Intill stigen ut på en så kallad ”mana”, en nipa med brant lutande sidor, växer mosippa.

Historisk och nuvarande markanvändning

Skogen i ravinen är tidigare sannolikt nyttjad för husbehov, till exempel vedtäkt. Längre tillbaka nyttjades området som betes- och slogmark. På senare tid har området främst använts för skogsbruk, friluftsliv och jakt. Åkermarken brukas av Rältabönder. I och med reservatsbildningen upphör skogsbruket i området och skogsmarken lämnas för fri utveckling.

Bevarandevärden

I första hand är bevarandevärdena knutna till delar av ravinskogens karaktär av oskött naturskog med de växter och djur inklusive rödlistade arter som har sin hemvist i skogen. Geomorfologin, ravinernas utformning och jordarter samt det säregna mikroklimatet gör det gynnsamt för både kärlväxter och kryptogamer och bidrar till de höga bevarandevärdena. Området har höga estetiska värden och en promenad i branterna ger bestående intryck.

Invigning med lokala förmågor

Reservatet invigdes i samarbete med byn en torsdagskväll i maj 2007. Trots murrigt väder kom drygt 80 personer och var med på guidade turer, spelmansmusik och fika. Själva invigningsceremonin hölls vid slogboden och nytillträdde miljöchefen Åke Sjöberg klippte bandet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar, vindfällen och lågor
  • gräva upp blommor, plocka mossor, vedsvampar eller lavar
  • göra upp eld annat än på därför avsedd anordning
  • köra motordrivet fordon
  • medvetet störa djurlivet

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2006 av Leksands kommun
Storlek: 7 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss